čtvrtek 5. ledna 2017

Občane, braň...

Nás!  Tak nám ....jeden ministr vymyslel, že bychom se měli lépe bránit teroristům. Alespoň někteří z nás, kteří jsou ozbrojeni, dokud jim je to umožněno. A ani ne tak sebe, ale stát. Aby se jim to lépe dařilo, je nutno to napsat do Ústavy a současně nabývání zbraní ztížit a více je kontrolovat a omezovat. Prý se tím velmi sníží nebezpečí útoku nelegální zbraní. Tato pozoruhodná i v jiných zemích se šířící a úspěšně uskutečňovaná myšlenka již přinesla praktické výsledky plnící první stránky novin. Podle stejné logiky, že požáru se nejlépe předchází zpřísněním nabývání hasících přístrojů a stříkaček, jejich přísnou kontrolou a jejich určením převážně pro hašení erárního majetku. Stejně tak, že při zpozorování prvních známek požáru je nutno je jen pozorovat, nehasit a počkat až hoří a dohoří. Protože včas hasit by bylo proti něčím právům a principům...

POZOR !!!
nepište už diskuzní příspěvky pod tenhle článek. 
Nejdou zobrazit, vidí je jen Drak a já. 
Použijte k diskuzi novější článek.


   Co je na tom špatně? Všechno. Obrana a to především, když už tak důsledná, občanů proti teroristům nemá mít zvláštní, výsadní, režim ochrany privilegovaného objektu (kterým je bezpečí před terorismem a ochrana státu) oproti naprivilegovanému objektu (kterým je bezpečí před "obyčejným" zločinem), ale má být zahrnuta v obecném režimu práva občana na obranu. V pojetí státu generovaného občany, není primární obrana státu, ale obrana občana, jeho života a majetku, která je stavěna nejvýše, a teprve od ní odvozená obrana státu (obce) jako organizace občanů, sloužící občanům, kteří jsou suverénem.

  Tedy státu občanského, autenticky demokratického, nikoli státu vrchnostenského, jak je tomu nyní zde a ve většině případů i jinde. Nynější zdejší pojetí státu je stále přetrvávající, třebaýe zastíranou konzervací vrchnostenského feudálního státu. Tak jako Republika Československá byla de facto konstituční monarchií jako pozůstatek Rakousko - Uherska. Jejímu vzniku předcházející důsledně zamýšlená republikánská forma zůstala nenaplněna. Má to historické a kulturní příčiny, že císař pán, kterého většina poddaných ctila, byl nahrazen prezidentem, ve skutečnosti konstitučním monarchou Masarykem. Toto převzal i importovaný "komunistický" systém, inspirovaný a formovaný i východním pravoslavným despotickým samoděržavím.

   Nynější stav je důsledkem hluboké historické a kulturní setrvačnosti a návaznosti. Česká republika, která nevznikla "na zelené louce" ale z těchto poměrů, v sobě toto konzervuje. Tak je to konzervováno i ve významné části občanstva, toužící po osvíceném vladaři a projektující ho do nynějšího a budoucího prezidenta. Protože nenachází kulturní stabilitu v sobě, hledá ji jinde. Marně, protože prezident není konstitučním monarchou, dlouhodobě spojujícím, ale jako krátkodobý, nestabilizující a rozdělující reprezentant státu. K tomu nepřispívají ani tak rychle měnící se a tak fungující vlády, že to připomíná rvačku na kapitánském můstku. Příčiny jsou komplexní, hluboké a ovšemže historické, když připomenu neschopnost někdejší zdejší šlechty vybrat si ze sebe panovníka. Až na výjimku Jiřího z Poděbrad. I nesvornost národních obrozenců.

   Pochopení tohoto vede k pochopení toho, že nynější stav je stavem nutným a hluboce zakořeněným. Jaké publikum, taková jeho "res", věc. Jaká jeho kultura, taková kultura jeho věci. Tvůrcem a nositelem kultury publika je vždy elita. Její kultura se šíří mezi ostatní publikum. Jaká je nynější zdejší elita? Jaká je její kultura? Jaký dává příklad? To je určující.

   Základem republiky, jejím zřizovatelem a suverénem je občan, spravující veřejné záležitosti s péčí řádného hospodáře tak jako záležitosti vlastní. Od nich se odvíjí vše ostatní. Prvotní je občan, ne obec (stát) jako podřízená organizační forma. Legitimace o její obraně je odvozena od přirozené legitimace občana bránit sama sebe. Ne naopak.

   Jestliže je to naopak a v míře ve které je to naopak, pak občan v té míře není občanem, suverénem, nýbrž poddaným. Toho pak, když si to přes veškerou vrchnosti uvědomí, napadají znepokojující myšlenky a otázky. Pročež je tu nápad téhož ministra, že je nutno určovat, které myšlenky jsou správné a které nejsou, co je pravda a co není, a od toho zřízení "Úřadu pro pravdu a (dez) informace". Svoboda je otroctví, otroctví je svoboda, v nevědomosti je síla....

Co s tím, my, v šeru zapadlí vlastenci u jednoho stolu kdesi v zapadlé hospodě...

Ale svíčku si zapálit můžeme.

Schumacher


Kocouří dodatek: Když to neuděláme my, tak zapálí svíčku někdo jiný. Za nás.


205 komentářů:

 1. Obuvníku, kde Jste vzal tu informaci, že z českého ministerstva vnitra pramení jakási snaha ztížit nabývání zbraní a více je kontrolovat a omezovat? Tohle je totiž přesně snaha bruselských tajtrlíků z rady Evropy, která nedávno vyvrcholila za holandského předsednictví a vyústila v tento návrh unijní směrnice:


  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9841-2016-INIT/cs/pdf

  Pokud vím, tak Češi a Poláci zůstali v úsilí tomu zabránit sami, jednání švédského ministra ukazuje buď na korupci, nebo na jakousi podivnou hru na vlastní pěst a o zbytku V4 darmo mluvit:

  http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2445-rada-eu-a-smernice-o-zbranich

  Za dané situace, kdy, smlouvy s EU jsou nadřazené našim zákonům a mají sílu zákona ústavního, by zakotvení práva občanů vlastnit zbraň a použít jí přímo do ústavy, způsobilo budoucí kolizi unijního práva s naší ústavou a my bychom měli aspoň jakous takous hypotetickou možnost se těm bruselským právním a povinně implementovatelným zmetkům bránit.

  To je asi tak v kostce shrnuto aktuální dění z poslední doby.

  Fungující občanskou společnost tu nemáme, proto si také na demokracii jen hrajeme, ale vůbec jí tu nemáme, ale bylo by už na čase i žádoucí zkusit s tím něco udělat, ne, že ne. A právo občanů mít zbraně a případně je použít k ochraně jak svých, tak společných zájmů k demokracii patří. Když někdo občanům tato práva zkouší sebrat, je to diktatura. Minimálně Hitler, Stalin, Mao to tak dělali a Kim v tom pokračuje. Takže se naši bruselští panáci dostávají do vskutku „dobré“ společnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Snaha o omezení ozbrojenosti občanů a o zvýšení jejich kontroly je dlouhodobá. A znám své pappenheimské. V něčem ustoupíme, v jiném přitáhneme. Jako bychom neznali oktrojírku, že....Jestliže aktuálně dochází k dílčí změně trendu v důsledku toho, že vrchnost se cítí být ohrožena jak přímo, tak nepřímo, protože kdyby tu k něčemu došlo, pak správně tuší, že důsledkem by bylo zemětřesení, kterým by byla sesazena. Na což se naopak těší opozice.
   Pro ten případ se mi to jeví jako "Šumákovo hospodářství": ...."Čoudku,
   běž zase do klády."

   S oním Ústavním (nikoli ústavním, třebaže pro mnohé případy mi to připadá příznačné) se to má tak jako s ostatními Ústavně zaručenými svobodami. S kouzelným dodatkem "pokud zákon nestanoví jinak", či "podrobnosti jsou stanovené zákonem" či podobně. Ďábel je ukryt v detailu.

   Nejde o to použít zbraně, o tom jsou mnohé dějinné příklady. Tak i o důsledcích. Protože otázkou, co by tím mělo být dosaženo? Má to smysl pro případ navrácení normálního, pokojného stavu ze stavu nenormálního. Ze špatného do lepšího. Jenže taková situace tu není. Nynější stav je rovnovážný, výsledkem vyváženého působení sil. Oscilace nejsou podstatné. Není převratová situace. Není hrůzovláda. Není nepoměr mezi vládou a většinou veřejnosti. Není střet kultury vládnoucí menšiny s kulturou ovládané většiny. Není představa a především schopnost většiny vytvořit lepší vládu a zlepšit poměry. Ani volbami ani převratem. Nenamlouvejme si, že většina má větší kvalitu než pozorujeme ve výsledku politického dění i v každodenním životě. Že je kulturnější, moudřejší, schopnější. Že tyto své vlastnosti a schopnosti nemůže uplatnit jen proto, že vládnou jacísi piráti.

   Otázka zní : Je tato většina schopna vytvořit lepší vládu? Moje odpověď je, že není.

   Nynější naše vláda je nejlepší z nejhorších možných. Přeju si aby příští nebyla horší.

   Co Chovance se týče, jestliže to mám říct slušně a kulantně, stále se rozkoukává a učí. Být ministrem vnitra, což zdaleka není jen "policie" s níž je lidově asociováno, je daleko náročnější než jím být například v polovině devatenáctého století. To platí i v případe ostatních a celé vlády. Je neprospěšné, že sotva se, když má štěstí, že vydrží po celé volební období, něco naučí a nakonec jakžtakž zvládá, je vystřídán jiným. Který se znovu učí. Ještě horší je "rotace kádrů", politiků, kteří neumějí nic a nerozumějí ničemu než politice, především jak se v ní udržet, na což a ne k veřejnému prospěchu, vynakládají většinu svého úsilí. Na užitečné už nemají kapacitu, ani kdyby chtěli. Jako pasažér bych s takovým kapitánem neplul. Kdybych měl na vybranou. Jenže jako jednotlivý občan prakticky nemám na vybranou. Na lodi jsem se narodil na lodi žiju. Tohle platí jak v malém tak ve velkém, jinde to není lepší. Je pošetilé chtít poměry jiné než dané kulturou v níž žijeme a kterou spoluvytváříme. Dosažení změny poměrů je možné jen dosažením změny kultury. To je záležitost dlouhodobá za potřeby trpělivého snažení. K tomu je zapotřebí příslušné kultury. Všeobecné, většinové, nebo alespoň kultury elity, která je jejím nositelem, příkladem a hybatelem. Vždy, bez výjimky.

   Pokud jde o demokracii, jejím základem je schopnost řádně spravovat své záležitosti. To znamená řádně vládnout sám sobě. Tato schopnost je základem schopnosti řádně spravovat veřejné záležitosti. Kdo není schopen prvního, není způsobilý k druhému. To je základní podmínkou. Přitom to ale neznamená, že každý kdo řádně spravuje své záležitosti má vlastnosti nezbytné pro správu veřejných záležitostí.

   Z mnohých nářků jako bych slyšel "Kdyby nám tu demokracii někdo zařídil..."
   Jenže tak to nefunguje.

   Vymazat
  2. Demokracii si musíme zařídit sami, to za nás nikdo neudělá. Je s tím hodně práce a stojí to hodně času. Výsledek je nejistý, ale jinak, nebo zadarmo, jak by mnozí zruční výrobci kuliček z prdů rádi, to prostě nejde, tohle se oblbnout, ošulit ani odfláknout nijak nedá.

   Vymazat
 2. Těch zastrčených stolů v rozličných hospůdkách je v Kotlince spousta. Ale pořád málo na to, aby se NĚCO stalo. Snad jsou k něčemu dobré jen jako antidotum zblbnutí sprostých poddaných. Ale to není zas tak málo.
  Dobrou!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozhodně je to lepší než vůbec nic a dokonce je to jakás takás, sice nic moc, ale výchozí pozice možná k nějakému krůčku vpřed.

   Vymazat
  2. Těch zastrčených........síť se jistě tvoří, pravidla konspirace jsou brzdou, ale nutností, pamatujte na infiltraci zdánlivě souznějících názorníků vypouštějících bublinky klamných cílu s navázanou udičkou plnou zdánlivě účelných myšlenek-krásen-oduševnělostí-"pravd" vše za účelem získání poznatků o síti.
   Moře frustrace a kapka naděje, vládu má pod palcem lhář který nemá srovnání a tupouni na něj zírají jako na "Pražské Jezulátko" . Důvěřuj, ale... a víra tvá tě......Je to jasné?
   Kdo nerozpaží propadne sýtem.....Držte se! Jdu mazat zámky, zamrzají.
   4P

   Vymazat
  3. Možná EK,¨
   že ten, který tu nebo jinde v převlečku pozoruje a píše si na manžetu, dostane strach. Z toho, co objevil. "Co mu bylo zjeveno"! A pojistí se tam i jinde - pro případ...
   Tedy - je-li na to dost chytrý.

   Vymazat
  4. Rád bych byl optimistou.

   Jenže můj skeptický rozum mi radí pohlížet na vládu jako na nesourodý spolek v různé míře kompenzovaných psychopatů. Představa vlády složené z nynější opozice mě v tom utvrzuje a znepokojuje.

   Jestliže tu dojde ke změnám, budou podmíněny vnějším vývojem. Jestliže Česko přestane být členem EU, bude to v důsledku zániku EU. Ten nepředvídám, jen nějaké rozvolnění. Za zásadní pokládám aby problémy které jsou zůstaly kde jsou, u těch, kteří je zavinili. nepřipustit jejich "solidární" import sem. Tyto problémy jsou nezamýšleným důsledkem politiky jiných, v představě získání prospěchu, o který by se, jak známe z minulosti a jak lze s jistotou předpokládat, by se nedělili. "Uprchlická krize" je výlučně jejich vinou, jejich problémem a tak by měla zůstat. Nevidím sebemenší důvod proč se podílet na kocovině z jejich flámu. Rozhodně bychom se jejich problémy neměli nechat zpovykat ke zbrklostem. Tak jako nejsme Charlie Hebdo, tak nejsme Německo, Francie, Itálie, Británie, nemáme proč ze své vůle nést důsledky jejich dlouhodobé historické koloniální a neokoloniální politiky sledující jejich sobecké cíle, přesně řečeno sobecké cíle toho času jejich vládnoucí elity. Nejsme ani Norsko, Švédsko, Dánsko solidarizující se v důsledku vnitřní vysoké míry solidarity v jejich kultuře a naivně předpokládající, že tato jejich kultura je obecná a přijímaná všemi. Není, jak se o tom přesvědčují. Je to jejich bolestná zkušenost, a takovou má i zůstat u nich. Je jen jejich záležitostí jak s ní naloží.

   Vymazat
  5. A nyní trochu zábavy:

   Ptá se v Paříži pán místního obchodníka:
   "Kde tu najdu klub sebevrahů?"
   "To nevím, ale jestli hledáte redakci Charlie Hebdo, je za rohem."

   Inzerát:
   "Nudíte se? Omrzel Vás život? Staňte se členem našeho týmu!"
   Redakce Charlie Hebdo

   Proč si Charlie Hebdo nedělá legraci z Židů? Vědí tam, že Mossad nemá smysl pro humor.
   A proč si dělají legraci se smrti Alexandrovců? Protože zatím nezjistili, že FSB také nemá smysl pro humor.

   Vymazat
  6. Dokud se chechtá, ještě se neumřelo!

   Vymazat
  7. Jeden velmi, velmi hluboce nekorektní :

   "Vaše Timesy, Lordstvo!"
   "Ach co tu vidím, John,.. bombový útok, že by IRA?"
   "Ne, vaše lordstvo, islamisté.
   "Ach ano, ta židovská sekta...."

   Vymazat
  8. Proč Němci nedělají teroristické útoky jako islamisté?
   Protože jsou disciplinovaní.
   Baader Meinhoffové dosud nevypršela autorská práva.

   Vymazat
  9. Dělají, dělají.
   Požární nebezpečnost je u ubytoven imigrantů řádově větší, než u jiných výroben zápalných materiálu.

   Vymazat
  10. Ty vtipy jsou krásné, ale ruská FSB, je federální kriminálka, něco, jako třeba německá BKA. Tahle služba vůbec za ruskými hranicemi nepůsobí, neměla by, nebyla za tím účelem zřízena. Za ruskými hranicemi by měla působit:

   Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР - SVR)

   obdoba třeba americké CIA. Překlad na webu do angličtiny nemají. Anglicky bych to pojmenoval Foreign Intelligence Service (FSI). Na tom webu se toho moc nenajde, ale za nahlédnutí a prolistování asi stojí. Zjevně tam mají velice málo smyslu pro humor, to se pozná hned :-)

   Vymazat
 3. Ještě o "nehašení požárů":
  Při školení o vyhlášce § 50 nám školitel do omrzení opakoval jednu příhodu: Na stavbě stojí chlap, opírá se rukou o stavební el. rozvaděč a silně třepe nohou. Druhý zedník to vidí, vzpomene si, co mu říkali o zasažení elektrickým proudem a jak nejlépe zachránit člověka, zapojeného do proudokruhu, vezme krumpáč se suchou dřevěnou násadou - a přerazí kolegovi, který si právě vytřepával z boty kamínek, nadvakrát ruku. U soudu tvrdil, že ho přece chtěl zachránit!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na tohle téma měl písničku Jahelka :-)

   Vymazat
  2. Tak to školitel asi nekecal. Když i Jagelka...
   Bylo to vždy jediné povyražení při prodírání se normami. Osm hodin, pak den samostudia a obden testy. Loni jsem poprvé nebyl. Asi už nesmím spravit ani prodlužovačku, nemaje oprávnění podle §7. [;>)

   Vymazat
  3. Kocoure, pro cizí a za peníze určitě nic elektrického spravovat nesmíš, ale jinak do toho podle mě nikomu nic není, aspoň dokud to někoho nezbije, nebo dokud něco neshoří na prach.

   Vymazat
 4. Jak moc se mi někdy chce napsat sem nějakou přízemní lidskou věc, o čemkoliv, co člověka drží třeba na nohou, nebo je někdo hodnej, nebo že naproti v Eldéence někdo umřel, nebo že se bojím jít ven, neb je venku klouzačka...nebo že paní herečka Skořepová, co tuhle umřela a bydlela leta naproti v činžáku je nějak divně pohřbívaná, jako by neměla valnou cenu, jak čtu ve zṕrávch, nebo ža pan Páral, ten erotoman šedesátých let už chodí nakřivo a o holi, nebo... a tak dále. Nedá se mezi vás vetknout nic obyčejného z toho, co se děje kolem. To mě mrzí. Nechce se mi rušit vaše zavedené kruhy, je vám v nich dobře, ale zdá se mi, jako byste nežili vlastní skutečnost. Vzpomínám, jak SCHU krásně a s láskou popisoval opravu gramofonu pro tchyni, to byl skvost nevšední - a našlo by se jistě ještě pár příkladů. Nenamítejte, že můžu můžu něco napsat jako úvodník, to vím, ale vměstnat se mezi vaši tématiku jde hodně špatně. NO nic, jen jsem si posteskla. Zrovna mi přišel účet od O2, zvedlo mi to mandle nad hlavu. Jsou to šejdíři nestydatý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To, co tu "frčí" Astro,
   jsou jenom pseudochytré řeči lidí, které štvou ony přízemní detaily.

   Ljuba Skořepová: Průšvih! Taky to bude nějaká "politika", ale zatím do ní nevidím. Počkám, až to dorazí až sem po neoficiálních kanálech.

   Nebo černoch v na reklamě v Lídlu. Nejsme rasisté. Ray Korangteng hlásí na Nově spoustu let a nikoho nepopouzí, naopak je oblíbený. Proč jsme si všimli černocha na lídlovské reklamě? Protože se nám už drahnou dobu cpe "multikuti" horem, dolem. Je to obyčejná alergie na předchozím dráždivé podněty.
   Alergie - tedy nepřiměřeně velká reakce na bezvýznamný podnět. Ten černoch ani Lídl za to nemohou. Ale čeho je moc, toho je příliš. Pak stačí malinko a lidi se začnou chovat jako pošahaní. A čím víc se do toho bude multikulturně vrtat a obhajovat, tím víc to bude "rozpajeděné" jak se říká tady, "v kraju razovitem".
   ===
   Takže milá Astro - běžný život se s politikou nutně prolíná. Když tomu tak není, je buď všechno v pořádku (velmi nepravděpodobný stav) nebo je opravdu tuhá diktatura. V tom případě to ale bude bublat pod povrchem a jednou to vyrazí na povrch jako láva ze sopky.

   Vymazat
  2. No, jestli to pomůže, tak asi dva roky mám občas za hrudní kostí jako knedlík uvázlý v jícnu, hlavně když po delší době nehejbání se více rozhýbu, občas se to nepříjemně rozpumpuje, že nemůžu usnout. Když mám dost pohybu, všechno je v pořádku. Zajímavé, že se to ozývá jen v Praze, ne na venkově. Možná, že nějakou roli v tom mají oxidy dusíku z automobilového provozu kolem. A také po nějakém hnutí mysli. V servisu jsem s tím nebyl, autodiagnostikou to vypadá na začátek ischemie. S tím se prakticky nedá nic dělat. Jen upravit životosprávu, kila dolů. I z ohleduplnosti, až mě zřízenci ponesou, aby se tak nenadřeli. A aby všechno kolem bylo ekologičtější.

   Byl jsem pro jednoho známého v blízce předdůchodovém věku požádán, abych pro něj sestříhal Wagnera, podle přesného výběru ze tří cédéček na jedno. Ač zdraví mu slouží, chce mít připravený funus.
   To jsou starosti...Tak to s ním proberu, pro závěr, až katafalk bude zajíždět, vyberu něco monumentálního. Aby ve Walhalle neměl ostudu.

   Nějaké pěkné povídání, ne až tak politické, ze mě také vypadne.

   Vymazat
  3. ASTRO, nepropadej chandře, každý z nás má tu svoji přízemní lidskou věc, každý chce někomu něco někam vetknout, něco obyčejného z toho, co se děje kolem. Jen o tom máme , jak doufám, každý jinou představu. Právě proto žijeme každý to svoje obyčejné kolem, tu svoji skutečnost. Jako to tvoje: zrovna přišel účet od O2, zvedlo mi to (moje) ruce nad hlavu. Jsou to šejdíři nestydatý, jsou, a co se pokusit vyjednat si rámcovou smlouvu pod pohrůžkou změny operátora? Dovoluji si predikovat snížení tvé ceny na 1/2 po prvním varování. Tvůj život je na tobě, a žádné krásno z nebe ne....á pečené už vůbec. Tak jen směle do psaní, také potřebuji občas nadějněprospěšnou stať. Na O2 to ale neposílej, na ty jdi od lesa, jinak!
   4P

   Vymazat
  4. Abychom to "odpolitizovali": Na "Neviditelném Čertovi" jsem narazil na něco, co mě dostalo. Doslova mi to vehnalo slzy do očí. Mistrovské předělávky klasiky.

   https://www.youtube.com/watch?v=o6rBK0BqL2w

   A je jich tam víc. Teď musím do Ústavu, ale až přijdu, tak si dám větší dávku.

   A Schumi: Na "to" se nedá rozumně připravit. Jen, až zahrozí ta v kápi věřit, že to není ještě konec. Astra by o tom mohla povídat - a já taky.

   Vymazat
  5. Nebylo by něco veselejšího? Třeba?

   Vymazat
  6. SCHU, vyprav se ke kardiologovi.Vím, o čem píšeš. A s tím si nehraj. Pokud jsi ještě mlád a ne nad hrobem, je pořád dobře starat se o všechny tělní pumpy.Nešetři čas na blbiny a vejdi do ordinace. Komu nezáleží na sobě, nechová se dobře nejen k sobě, ale ani ke svému většinou milovanému okolí. Tvoje vdova ani tchyně šťastné nebudou, až budou muset shánět hodinového manžela na opravy a údržby.A ty si budeš na obláčku nadávat, žes byl blbec..promiň

   Vymazat
  7. Astro děkuju Ti z celé pumpy. Jestli nepomůže životospráva a bude se to bude zhoršovat, navštívím. Ač nerad. Protože jak se jim člověk dostane do rukou, už nevyvázne. Budou ho vyšetřovat, monitorovat, a nedejpříroda, hlavně léčit. Budu pacient s diagnózou v dokumentaci, kterou už nikdo nevymaže. Doživotní. Ovšem aby nebyla sama smutná, najdou další. Dozvím se co všechno mi je, co všechno by mi mohlo být. Z toho se mi přitíží. A bude další diagnóza. Každý den budu brát prášek. Pak dva. Pak tři. Pak další proti vedlejším účinkům těch před tím. Bude přibývat co všechno nesmím. Z toho se mi přitíží. Přibudou další vyšetření a prášky. Pravidelná kontrola tlaku, cukru, krve, moči, cholesterolu, těch a oněch faktorů a hodnot. A pro jistotu aby se něco nezanedbalo, všechny možné ...skopie. Stále víc času budu trávit v čekárnách a na vyšetření. Mezi podobně postiženými, kteří si vyměňují neduhy jako recepty. Tohle všechno se při troše snahy dá zvládnout za rok. Před rokem prakticky zdravej, po roce péče chorobami prolezlá troska s diagnózou jako telefoní seznam. Která ví, že stejně na něco umřít musí. Život na hovno. To není legrace, jsou případy, komu že něco vážného našli při preventivní prohlídce, a on, do té doby v pořádku, do druhého dne měl všechny příznaky a do tří měsíců byl na prkně.
   A pak mě třeba někdo přejede, nebo se mnou spadne letadlo, nebo sám špatně spadnu. Zatím co dneska to ještě jde. Hlavně když mám pohyb. Snažím se shazovat, to je hlavní. K tomu pohyb.
   A hlavně být dobré mysli, protože to je nejdůležitější.

   Vymazat
  8. Kocoure, víš proč tu jste? Protože v podstatě jste zdraví. Z tlustého kocoura jsou udělal netlustého kocoura a ejhle, nalezl klobouček s pírkem sojčím....Jen trošičku bylo třeba přírodě pomoci. A Astřin esprit bych přál mnohým třicátníkům.

   Vymazat
  9. Das czechische Volk ist eine Simulantenbande.....

   Tak hybaj k radostným myšlenkám!

   Vymazat
  10. Nojo no...
   Kolikrát nezabíjí choroba, ale strach z ní. To mi řekl můj obvoďák - tedy vlastně závodní lékař. Před vánoci ale umřel. V dvaadevedesáti. Ráno ho nevzbudili. Já jsem věřil tomu, co mi řekl, protože on sám byl nejlepší reklamou na přežití.
   Teď občas zajdu za jeho dcerou, která zdědila profesi, ordinaci, klientelu, dům v Chorvatsku, ale hlavně jeho povahu. Když mi ta skoro sedmdesátiletá paní předváděla cviky proti bolestem páteře, připadal jsem si jako stoletý stařík. Pan primář ordinoval do předloni. Chodil už pomalu, ale diagnostik to byl snad lepší než doktor House z TV. Těch několik set svých pacientů znal jménem, ale příjmení si už moc nepamatoval. (Já si různá příjmení nepamatuji už teď a to jsem o 23 let mladší.) Takže ordinace se sestávala z toho, že jsem mu připomněl příjmení, pak mi řekl několik vtipů o doktorech nebo židech - pokaždé nových a nakonec mi sdělil, že umřít musíme všichni - ale ne hned zítra. Mezitím zkontroloval výsledky z laboratoře, porovnal s chorobopisem v počítači (byl nadšenec pro moderní techniku), konstatoval, že se moc nezhoršují, napsal prášky. U sestry se mezitím vytiskl recept. (Ta měla výsadní právo falšovat jeho podpis.) Takže žádný stres.
   Takový doktor je lepší než výhra v loterii.

   Vymazat
  11. Tak tedy něco obyčejného Astro, něco z běžného života venkovského
   Tady, asi hoďku od Prahy do rána na středu a potom běhen dne a do rána na čtvrtek nasněžilo. Ne moc, tak akorát na to aby když se zvedne pořádnej fukejř to proháněl po otevřených pláních a ukládal do nejrůznějších propadlin a za různé remízky. Čili hlavně na silnice.
   Takže ve středu to na silnicích bylo jako v pohádce, silnice byla - nebyla. Vy tam v Praze máte nějakou protekci, u vás prakticky nic ještě ani dneska, zato venku - vlastně skoro normální stav při prvním sněhu - lidi si uvědomili že v zimě může padat. Jako obvykle až když napadlo a naválo se. Skoro normální stav proto, že to foukalo a válo se "o trošku víc". Nooo, o trošku, docela dost, jako už hodně let ne. A jako obvykle to zaskočilo skoro všechny a ti, které by to bylo bývalo nezaskočilo na tom byli stejně jako ti, které to zaskočilo, proto že kvůlivá těm, které to zaskočilo uvázli v závějích všichni. Takže vlastně taková skoro normámí kamalita. Jako při prvním sněhu. Vlastně nee, o drobek větší. A toho sněhu napadlo právě tak akorát pro zlost. Dost na to, aby se musel uklízet a aby vystačil na pěkné žávěje ale málo na to, aby člověk zašel do kůlničky, vytáhl prkna (jiná než ta co znamenají svět) a věnoval se cros country skiingu. Snad se to ale zlepší. když už nusá člověk to bílý co padá uklízet.
   Tedy vzhůru vstříc zimním radovánkám. Třeba si člověk něco užije. No, vlastně si slověk užije, to je jisté. Není ale jisté jak si užije, jestli si užije potěšení anebo si "užije".

   s pozdraven Sněhu Zdar!!! odcázím do hajan.

   Vymazat
  12. Kapitáne, mě trochu zaskočily ty teploty, krut kolem -10°C a níž, to už jsem tady dlouho neviděl. Motoru s tím do nafty povinně rozpouštěným, zatraceným margarínem se to taky moc nelíbilo, dost prskal, když jsem po něm chtěl, aby naskočil. Vyčítal mi, že ho krmí takovým hnojem a přitom vlastně ani nic lepšího než má, tady u nás koupit ani nejde.

   Vymazat
  13. Kapitáne, naše cestáře by měli poslat do Ruska, ti by ho dokázali dostat dokonale na kolena :-)

   Vymazat
  14. Sníh je romantický, pokud v něm člověk nemusí za chlebem. A nebo zrovna nerodí, byť v porodnici. Mně se přihodilo před mnoha a mnoha lety rodit ve dnech,kdy teplota klesla pod dvacet. A setrvala v tom činu asi deset dní. Nikdy nezpomenu na chvíle v porodnici, kterou mám hned tady za rohem denně na očích. Zima i na sále byla krutá, cvakala jsem zubama, že potom ještě několik dní mě bolel celý chrup, šťastný otec se nemohl dostavit, protože ochořel rýmičkou a já tedy nemusela běhat k oknu a tatínkovi ukazovat zamotané mimino přes zamlžené sklo, Tenkrát se do porodnic nesmělo. Přesto mám zimu ráda. A zaskočit mě nemůže, velice důvěrně se s ní už dávno znám.

   Vymazat
  15. Tož Draku, Astro,
   Já mám zimu taky rád, hlavně když můžu nazout "toulací prkýnka" případně brusle. Takové bruslení na Lipně je taky fajn.
   A pokud jde o přesouvání se v zimě, ať už do práce anebo někam kde si lze užít zimních radovánek, tak do auta leju benzín - tam ten "ekologický" přídavek lihu znamená jen vyšší spotřebu - líh nedá tolik joulů co benzín - a možná je v zimě dobrý že snad váže případnou vodu a nedovolí jí aby se vyloučila a zmrzla a jinak snad příliš nevadí. Ona mě by se nafta asi nevyplatila anebo by to bylo šul null. Jednak celkem nenajezdím aaaž tolik moooc a potom, většinu cesty bych asi jel se studeným motorem, než dorazím k vláčku tak by se s bídou prohřál.
   A pokud jde o nějaké uvíznutí v závějích, musím děkovat nahoru, zatím se mi vždycky podařilo se na začátku špuntu otočit a buď ho objet anebo se vrátit domů.
   Dokud člověk zvládá si užívat radovánek a bez ztráty kytiček se vypořádat s nepříjemnostma je zima fajn.

   Vymazat
  16. Benzín jako palivo má svá positiva, ne, že ne, minimálně je mnohem déle mrazuvzdorný, nežli nafta. Líh v něm je škodná, způsobuje korozi uvolňováním té vody při hoření. V případě havírei může být ale dost vražedný, hoří a bouchá až příliš ochotně a rychle. V tomhle je nafta ze všech paliv asi tou nejbezpečnější volbou.

   Vymazat
  17. Draku, s tou přídavnou vodou při spalovámí lihu a zvýšenou korozí spalibami to nebude až tak žhavé, ono většina vody vzniká při spalování benzínu - asi 1,5 kg vody spálením kila benzínu; ano, z lihu jí je trochu víc - asi 2 a čtvrt kila na kg lihu, ale zase ten přídavek lihu není až tak drastický, určitě méně než 15%, možná kolem 5%. a vody navázané na líh je minimum.
   To daleko větší vliv má líh na naleptávánípalivových hadiček a těsnění, ale to je bolest hoodně starých aut, tipuji více než 15 nebo 20 let a vyššího podílu lihu. Tuším že o dost víc než 15%.
   Ta hořlavost a výbušnost, to je fakt, o tom žádná.
   A další výhoda nafty je v tom, že je o dost těžší než benzín, cca o 20%??? takže stejné množství energie v naftě je o dost levnější než v benzínu. Na kilo se výhřevnost benzínu a nafty moc neliší, ale na litr docela dost.

   Vymazat
  18. Obuvníku, všichni ale víme, že paliva se prodávají na litry, zatímco motůrky je papají na kila :-)

   Vymazat
  19. Jak líh, tak benzín, jsou odmašťovadla, zatímco motorová nafta ne, to je takový „olejíček“ a maže to pěkně samo do sebe. To mají motůrky raději, podobně, jako mají reaktivní motory rády letecký petrolej :-)

   Vymazat
 5. Někdo si stěžoval, že když je pátek, tak protože je pátek, že nemůže jíst maso. Já na to, ať si do mobilu stáhne apliakci, která před obědem změní datum na čtvrtek a po obědě ho zas vrátí.

  V Lodži potká Taussig Mojšeho a diví se :
  "Kam teď tak spěchají?"
  "Na vlak," odpoví Mojše.
  "Na vlak?" diví se Taussig, "vždyť je šábes!"
  "To je zajímavé," na to Mojše. "Všude kolem mě je šábes, jen já mám ještě čtvrtek."

  Jak islamistům nejlépe zakroutit krkem?
  Vzít z Mekky černý šutr, ke kterému se modlí, a vystřelit ho na oběžnou dráhu.

  OdpovědětVymazat
 6. Tak jsem se vypsala z podoby a O2 spadnul sigál. Už se to děje od rána, Musím se uklidnit!

  OdpovědětVymazat
 7. Něco pozitivního? Když jinak nedáte....

  Mirek přijde domů, políbi Jardu a praví "Tak prý jsem pozitivní."
  Jarda na to: "Z toho si nic nedělej, to já už dávno."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Humor černý a ještě černější, to je naše a to máme nejraději :-) Nejsem výjimka. Případně ještě humor nekoretní, protože to dovede spolehlivě vytočit a rozpálit až doběla profesionální pachatele dobra ;-) Mě to nerozpaluje, já se bavím jak poslechem, tak pohledem na ty pachatele dobra před mrtvičkou nebo infarktem.

   Obuvníku, poslechněte Astru, najděte si čas a zajděte za těmi lapiduchy. Jsou věci, se kterými se nežertuje a toto je jedna z nich. Dovede to zabít rychleji, než by jeden čekal.

   Vymazat
  2. To se ví, že jo, když nepomůže životospráva a zhorší se to. Nerad, ale navštívím.
   Ovšem z tou diagnózou to opravdu není až taková sranda. Co se prý stalo, věřím tomu, že když to funguje u australských domorodců, musí to fungovat obecně. Jeden s nepěknou diagnózou vzal dost rychlý konec. Typické příznaky, hospitalizace, rozvrat vnitřního prostředí a šlus. Jenže když ho při pitvě otevřeli, tak nic. Pak zjistili omyl v diagnóze. Data z dokumentace jiného pacienta.

   Jak to píšu, jako bych cítil... Také by to mohl být karcinom jícnu, vzpomínám, že občas mě pálívá žáha, asi od refluxu. To prý je na to prevít. Nebo by to mohlo jít od páteře. Osteosarkom. V hrudní kosti. Asi jo, to by mohl být. A pihy po sluníčku. Nějaká se určitě zvrhla, a už metastázuje. To má logiku. Nebo v pánvi, bujení bývá po úrazech, no jo, občas mě bolí záda. To by mohlo být od toho. Občas mě jakoby dloubne...tam...to jo, s věkem stoupá riziko karcinomu prostaty. Je to víc než čtyři roky, chytil jsem dva ledvinové šutry, bylo hnusné jak prolézaly, hlavně když prolezly. Jak to asi vypadá v ledvinových pánvičkách, to bude jak ve vřídle v Karlových Varech. Až se to tam úplně ucpe, to bude kolaps ledvin, moc fuj. A taky, to bude mít s tím něco společného, jsem měl fujtajbl bolesti v levém podbřišku a v břiše, až prý jsem byl celý zelený. To sice přestalo, ale třeba je to už známka pokročilejšího stádia. Vždyť já jsem těžce na smrt nemocný, a to než jsem se nad svým zdravím začal vážně zamýšlet, před chvílí jsem byl prakticky zdravý. Měl bych si připravit něco pěkného pro poslední rozloučení, typický repertoár obřadních síní je nenápaditý a ohraný. Ten Wagner by nemusel být špatný...

   Vymazat
  3. EKo, nemysli si, že já se jen tak dám, už jsem z O2 vymámila,co se dalo, ale přesto se mi zdá, že mě okrádají. Nechce se mi tady rozkládat, co mám za služby. Ale v součtu platím za provoz cca kolem osmi-devíti stovek.Můžu za to emailovat a internetovat, volat z obou telefonů (pevná linka i mobil) bez omezení po republice a do všech sítí - a to mám vlastně na všem ještě slevy, které jsem z nich vydřela. Nevím, co kdo platí za podobné služby u jiných operátorů, ale mně se zdá, že je to docela dost. Kdybych zrušila možnost volání z pevné linky a tuto si nechala jen na provoz internetu, ušetřila bych stovku. To mi v tom množství přišlo zbytečný. Třeba se vám to bude zdát malicherný, ale jsem v důchodu a jiný další příjem nikde.

   Vymazat
  4. Obuvníku, satira na hypochondry by Vám šla na výbornou :-)

   A teď vážněji. Pánové nad 50 let by měli pravidelně docházet za obvoďákem co 2 roky na preventivní prohlídku. Blbé je, že opravdu dobrých obvoďáků je docela poskrovnu, chce to mít kliku, tak, jako se vším. Ti pánové a dámy, co mají zbroják, musí na prohlídky pravidelně, nemají na vybranou, jinak by o něj přišli. Aspoň v něčem je ta zatracená neobolševická buzerace k něčemu dobrá.

   Obecně vzato, netřeba se příliš obávat rakoviny obecně, ta se při pravidelných návštěvách lékaře zjistí poměrně snadno z krve. Tohle už pro moderní medicínu není kupodivu až tak velký problém a postupně přibývá i dalších věcí, co se dají zjistit včas a docela dobře.

   Problémem může být, když má někdo sedavou právi, která ho zatěžuje stresy, málo se hýbe a nechodí na preventivní prohlídky. Může pak stoupnout krevní tlak a je docela fuk, jestli to stihne nevratně odpravit ledviny, nebo to způsobí mrtvičku. Podstatné je, že vysoký tlak zabíjí poměrně bezbolestně, aniž by to bylo nějak cítit. Když už to poznat nějak je, už bývá poměrně pozdě.

   Obecně vzato, prevence je asi ta nejlepší a nejúčinnější metoda.

   Co se snižování váhy tyče, chce to:

   * pevnou vůli, pevnější než když jeden třeba přestává kouřit. Tabák k životu není třeba, jídlo ano, mám ho v papulích denně a chutná nám to a v tom je problém. Blbě se odhaduje množství. Občas se jí v hospodě...

   * Co nejpravidelněji se hýbat, chce to nachodit cca 5 km denně. Když jeden jí méně, jíst méně je asi tak 80 % úspěchu při shazování, tak shazuje, ale když se nehýbe, shazuje mnohem víc svalové hmoty, než tuku a to je velmi ošidné. Chce to čas a toho bohužel není nazbyt.

   * Vyhýbat se pokud možno stresům, což je mnohdy cosi z říše sci-fi. Dementy jakoby na padácích shazovali...

   A co se pánských problémů týče, jako je prostata a pod. Uzla bych nechal za tu lžireklamu sežrat veřejně diplom a omluvit se všem trotlům, co mu naletěli a papali to placebo, místo aby zašli za doktorem. Jsou na to nějaké bylinné čajíčky, které když nepomohou, je třeba za tím doktorem opravdu zajít. Zdraví je důležitá věc, na hnoji jí zaručeně nenajdete a podle toho je třeba se k tomu stavět.

   Vymazat
  5. Draku, na ty preventivní prohlídky netřeba si pořizovat zbroják. Stačí nít vhodnou práci a preventivní prohlídky jsou zajištěny i před padesátkou, třeba už od ukončení studií.
   :D :D))

   Vymazat
  6. Kapitáne, jsem v podstatě docela skromný kluk a opravdu nemusím mít úplně všechno :-)

   Vymazat
  7. Draku, nevědět je někdy lepší než vědět. Spletl jsem se, rok jezdil s propadlou technickou. Pak, před "termínem" jsem zjistil, že měsíc sice v pořádku, ale rok fuč. Technickou prošel v pořádku. Akorát dva dney před tím jsem potřeboval hodně jezdit, byl to nervák. Celý předchozí rok v nevědomosti jsem jezdil v pohodě.

   Vymazat
  8. Ano, jednou mi dohnal nějaký policejní mládenec na motorce a také jsem zjistil, že jsem přes 1/2 roku pro. Auto ale bylo zjevně v dobré kondici a nic mu nechybělo ani nechtělo upadnout, tak to bylo za pár set a ještě ten den v servisu, aby obstarali zbytek. Ještě téhož dne to bylo vyřízeno a v pořádku. Ta pokuta, to je nepříjemné, že člověk musí hned reagovat a trochu předělat plány, no budiž, ale jednoho se mnohem víc dotne, jaký že to je generál Scheißkopf, když tohle připustí, to je na tom to nejméně příjemné :-)

   Vymazat
 8. Od března do dneška jsem shodila velice nenásilnou formou skoro 9 kilo. Hodlám pokračovat ve střídmosti, to je totiž to jediné, co pomáhá. Začala jsem systémem všeho polovinu, ale všechno, jak obvykle. Po čase jsem zvolna zrušila moučníčky, ale kousek čokolády po obědě si neodepřu, ani pár mandlí a všelijakých oříšků. Sportovat nemůžu, plíce mi to nedovolí, takže pohybu málo, ale přesto to jde. Hodně ovoce a zeleniny.To je vše. A zázrak se koná!Zhoustly mi i vlasy a narůstají další. Omládla jsem! :-) Všechno se odehrává v hlavě a ta hlava má být korunou naší moudrosti. O kvalitě tvojí hlavy, SCHU, nepochybuju!

  SCHU - člověk má tolik diagnóz, kolik si jich připustí.Teď budu krůta! Kdybych před osmadvaceti lety zavřela oči a dělala, že se nic neděje, už bych tady nebyla.Šla jsem hrdinně na vyšetření, poté ihned na operaci a další léčbu a jsem tady. A jak ráda!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Astro, klobouk dolů. Já ten proces úspěšně zahájil, ale dokončit ho až k těm mezím kam bych potřeboval, se mi zatím nedaří. Ale nevzdávám se a zkouším to trochu jinak :-)

   Trochu kvalitního kakaa v podobě tmavší čokolády člověku rozhodně neuškodí. V rozumné míře je to prospěšné, stejně jako trocha oříšků, je v nich selen, který potřebujeme.

   Vymazat
  2. Když nejsou oříšky, blízat staré usměrňovače...

   Vymazat
  3. Oříšky jsou mnohem chutnější.

   Vymazat
  4. Ale po selenových deskách se tak moc netloustne a dají se sehnat skoro zadarmo. A než vylížete celou vrstvu na holý hliník tak to trvá, trvá a trvá. (To je z nějaké reklamy - ale už nevím na co. [;>)

   Vymazat
  5. Jnomže k žrádlu to není a toho selenu zase tak moc nepotřebujeme. To, co je v jednom paraořechu stačí s rezervou na jednu denní dávku.

   Vymazat
  6. Má-li někdo chuť na selenové desky, prosím, dobrou chuť! Ale beze mě ;-)

   Vymazat
  7. Ovšem při usilovném blízání by pak stačilo jen chodit na sluníčko a pít destilovanou vodu.

   Vymazat
  8. Tím bych si tedy nebyl zas tak moc jist :-)

   Vymazat
 9. Politika nebo choroby? Nebo nějaké koníčky?
  Jo, bavte se, já musím jít pracovat. I když to znamená jenom přepnout na zvukový editor Adobe Audition. Odevzdání "Třech myšketýrů" faktorovi (korepetitorce baletu) je v pondělí v 10:30.

  OdpovědětVymazat
 10. I politika a choroby mohou být koníčkem. Zejména s příbývajícím věkem to druhé. Ale ani s tím prvním se nevylučuje. Vezměme si příklad třeba z prezidenta.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Politiku a choroby jakožto koníčky? Není to spíš něco pro masochisty? A presidenta bych momentálně nechal raději plavat, protože bych se jen velice nerad zařadil do houfu těch bezvýznamných nul, marně se snažících se zviditelnit kopáním do něho.

   Vymazat
 11. https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/udej-hostinskeho-udej-souseda-udej-kazdeho-8844
  Tohle je v součdobě sport všech lauzrů.
  4P

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. EK, nikoho se udávat nechystám. Nicméně za celý svůj život si nepamatuji, že bych někde na venkově dostal za něco účet, aniž bych se ho nahlas domáhal. Málokdy to bylo příjemné.

   Prostinká otázka: Jestliže někdo skuhrá, že si při podnikání nevydělá 5000 Kč čas od času na hardware k EET a 2.400 na jeho roční provoz, tak proč sakra vůbec podniká? Proč s něčím tak nevýdělečným vůbec ztrácí čas?

   A když už u toho „udávání“ jsme, tak jeden našinec byl ve Švýcarsku velice překvapen, když k němu přišel ke svému autu a zjistil, že:

   1) Auto je nabořené, má odrbaný bok, protože ho nějaké nemehlo ho nabralo při odjezdu z parkoviště.

   2) Za sklem je lístek, že má jít na policejní stanici, kde mu sdělí bližší údaje o viníkovi nehody.

   Jak se to stalo? Inu český či polský jouza (už nevím, je to dávno) chtěl po odrbání sousedního auta ujet, jak byl z domova zvyklý, ale daleko se nedostal, protože byl někým nahlášen policajtům. Švýcaři ho o 3 ulice dál drapsli a napařili mu pokutu za ten újezd a poškozenému dali lísteček za stěrač. Na rozdíl od naší policie, která například k probíhající krádeži dorazila 95 minut po nahlášení člověkem, který pozoroval, jak banda Cigošů vybírala rodinný domek. Jenže 95 minut po nahlášení už tam ta banda Cigošů nebyla a majetek, co šlo odnést, také ne, takže naši, na rozdíl od Švýcarů, by nejspíš nechytili ani šneka...

   Nemyslím si, že každý, kdo něco někam nahlásí, je ztracená existence. Dokonce bych řekl, že ve většině případů by spíš bylo lepší, kdyby se nám z očí nadlouho ztratili ti, kvůli nimž se něco někam hlásit musí. Taková ta místní norma od všeho ujet, zdrhnout a k ničemu se nehlásit, se mi hrubě nelíbí. Dával bych za to při poškození majetku 1/2 milionu pokuty bez řečí a z fleku a při ublížení na zdraví či zabití 2 roky navrch, natvrdo a bez možnosti zkrátit trest.

   Vymazat
  2. Pozor, rozdíl v práskání a nevydání účtenky je snad jasný, napráskán jsem byl mnohokrát, účtenku po vyžádání jsem však za parkování firemního auta nedostal zatím jen v Praze, je to úhel pohledu...........? Proč podnikat, není jiná možnost místní obživy,na dojíždění doprava není, pro svobodu (hahaha). Vydělat si na venkově 5 tisíc je pro někoho a někdy dost problém..... zase úhel pohledu hranolem velkého města, takžetak. To že já sám vydělám 15x5000 (Br) ještě není argument, a někdo ho ani nechápe,a není to mimoň?
   4P

   Vymazat
  3. EK, nedostal jsem doklad za zaplacené parkování v celé velké Praze jenom na 2 místech. Takhle oprsklí, jako lázeňské veverky, byli jenom na Malostranském náměstí a na Zličíně. Na tom Zličíně jsem to z nich nakonec vytřepal. Mimo Prahu to ale bylo mnohem a mnohem častější.

   Netěší mě nijak a nemám pražádnou radost z toho, musí-li se zavádět buzerační a restriktivní opatření, ze kterých se dá mimo jiné dovozovat, že se občanům nedá věřit. Nicméně za ten stav, kdy se o něčem takovém začalo uvažovat, mohou především ti, kdož tady celou tu dobou po listopadu 1989 čím dál tím víc destabilisovali prostředím neustále se měnícími zákony, což naprosto a dokonale ochromilo i státní kontrolní aparát, nehledě na neustálé kompetenční problémy a spory, včetně toho, že zákon, který nemá sankční ustanovení je vetšinou k ničemu. 25 let skuhrání jak nic nejde volební masy prostě unavilo. Přišel pán „Nechte nás makat!“ a předvedl jakés takés výsledky, násobené ještě klikou ekonomické konjunktury. No tak se nedivme. Obávám se, že časem bude ještě hůř. Pán „Nechte nás makat!“ nám to časem vytmaví tak, že nám oči z důlků polezou. Jenomže nezapomínejme na to, že 25 let mu tady pilně a neomylně připravovali půdu. To nepůjde jenom tak zvrátit. To, čemu se říká veřejné mínění a co se nějak projevuje ve volbách, to má totiž dík ne zrovna velkému průměrnému intelektu obrovskou setrvačnost, není to neměnné, to vůbec ne, ale není to tak prosté a nejde to tak rychle.

   Na druhou stranu ale, HW 1 x 5000,- Kč za dejme tomu 5 let a 200,- Kč měsíčně za datový tarif, to máte necelé 184,- Kč měsíčně. Jestliže podnikání neutáhne ani necelé 200,- měsíčně, řekněte mi, k čemu potom je? Co tak zásadního se za to pořídí a čemu to tak zásadně brání?

   Vymazat
  4. "HW za 5t" je parlamentní blábol pro IQoše80, skutečně použitelná soupravička začíná na 30téčkách, datové připojení v nepokrmobilem je u nás v lese nejméně 500 Kč (5GHz), nájem SW měsíčne za jednu staniciEET je 350 a to vše pro jednoho StBáka, to nase.. Já hlupec myslel že mne po veletoči už nebudou otravovat, o jejich posluhách papouších ani nemluvě. JOOO úhel pohledu a boční vítr je sviňa.
   4P

   Vymazat
  5. EK, máte-li ekonomický software od kteréhokoliv z českých dodavatelů, bude tam EET dostupná buď v rámci normálního vývoje a údržby, nebo za příplatek. Závisí na autorech a obchodnících. Předpokládám, že kdo podniká, nějaký ekonomický software má. Softwarově by to tedy měl mít onen podnikající dostupné. Když někdo podniká a ekonomický software nemá, je to v dnešní době přinejmenším trochu divné, byť ne nemožné. Nicméně na tyhle divné případy míří ten HW za 5 kKč. Viděl jsem jednoho, jak si ho pořizoval, dokonce se jim povedlo to přímo na té prodejně zprovoznit. Čekal jsem, než mi vyřídí s něčím jiným, tak jsem sledováním toho cirkusu zabíjel čas. Podniká-li ale někdo standardním způsobem, to znamená, že HW i SW k vydávání účtenek dávno má a dělal to i před tím, měla by se ho týkat jen změna SW a řešit by případně musel jen připojení k internetu, které nemusí být příliš rychlé, jen by mělo mít trochu přijatelné latence, aby neupadávalo spojení.

   S pokrytím internetu to u nás není zrovna slavné ani ve velkých městech a poblíž, natož pak někde v lese. Na druhou stranu, ono je někde v lese zapotřebí ve velkém přijímat hotovost? Já už za cokoliv hotovost nepřijal, ani nepamatuji, léta to jde všechno přes banku, takže EET mi svým způsobem může být ukradená, setkám se se s ní až přijde čas jako se softwarovou variantou, ale bude to ve prospěch někoho jiného. Jedná se o tu variantu ekonomický SW a jeho nové funkce s tím, že připojení k internetu tam už dávno je. Zkrátka a dobře, je otázkou, zda to řešení, které se tam na místě zvolilo, je správně k času i místu a jak je na tom ve vztahu k celkovým obratům a nákladům. Nic o tom nevím, tak se k tomu vyjadřovat nebudu. A jestli někdo ve státní správě s dodavateli neřešil, jak v rámci povinné EET řešit místa se špatně dostupným internetem, tak je to smutné. Řešit se to nepochybně dá a drahé to opravdu být nemusí, ani na pořízení, ani na provoz.

   Připojíte-li se ale někde k internetu pojítkem na 5 GHz můžete hovořit svým způsobem o velkém štěstí. Mně se to ve veřejném pásmu nepodařilo s uspokojivým výsledkem nikdy, vždy jsme museli zařídit něco jiného v pásmech licencovaných, kolem 10 GHz, nebo i výš.

   Když si chcete zamrmlat na Bureše, můžete. Aspoň zatím. Já se tou EET zabývat příliš nechci. O vaší konkrétní situaci nic nevím a ani nechci, svých starostí mám i bez toho dost. A když k té konkrétní situaci nic nevím, těžko k tomu něco říkat.

   Co se Bureše týče, mně Bureš sám vadí především jako největší představitel biopalivových korsárů a jako aktivní zastánce bruselských výběrčích příspěvků a rozdavačů dotací, které nám mrví trhy a zavádějí plošně dotačně-korupční socialismus. To považuji za mnohem větší průšvih s mnohem horším dopadem, nežli nějakou pitomou EET. Co se výběru daní týče, je Bureš z určitého úhlu pohledu docela úspěšný. Můžeme za to poděkovat všem těm, co tu byli před ním a mleli dokola, jak nic nejde dělat. Přišel Bureš a předvedl, že jde. Já k tomu podotknu, že kdyby se k tomu přistupovalo s mozkem a důkladností, šlo by to s mnohem menším úsilím a mnohem efektivněji, ale to je už něco z říše sci-fi.

   Bureš je svým způsobem produktem doby, užijme si ho dosyta, abychom si to pořádně zapamatovali a uměli si vážit těch krásných dob před jeho příchodem a věděli, že daně se mají platit ve správné výši, včas a dobrovolně, jinak přijde Bureš... Jenže on když už přišel, nebude ani trochu jednoduché ho přimět, aby zase odešel. Takže si vzpomínám na slova jednoho vysokoškolského pedagoga:

   „Děvčata a chlapci, všichni bychom měli ze všech sil usilovat o to, aby nám všem bylo lépe. Já osobně se ale domnívám, že dobře už bylo.“

   Tak, tak nějak.

   Vymazat
 12. To udělal chybu. Kdyby nahlásil, že je zastřelil, byla by tam kriminálka sofort...

  Chovanec a zbraně...To si to představuje jednoduše. Nejde o to zbraň mít, navíc když si většina představí kropáč na jednotné střelivo. Jde o to nebát se ji použít. Pro to je zapotřebí důvěryhodných záruk v zákoně a v rozhodovací praxi. Které nejsou. Jak mi jeden řekl..."Bránit svůj život jestliže nemám co ztratit, to jo. Ale bránit někoho cizího, a pak poslouchat blbý kecy státního žalobce a soudce a mít zkaženej zbytek života, na to se vyseru."

  Já bych k obraně cizího přistupoval občansky odpovědně. Předně bych vymezil skutkový stav a všechny možné alternativy řešení. s pomocí konzultantů z oboru kriminalistiky. Pak bych prostudoval judikaturu za posledních šedesát let. Najal bych si advokátní kancelář Sokol a Brož a nechal zpracovat předběžnou studii. Pak bych si nechal zpracovat znalecký posudek z defendologie, kontraposudek a revizní posudek. Pak konzultoval se státními zástupci á soudci všech stupňů včetně Ústavního soudu a zadal zpracování studie všem katedrám trestního práva všech fakult a Policejní akademie. Nechal zpracovat komplexní studii. Pak bych to vše pečlivě zvážil a s ohledem na míru spolehlivosti předvídavosti rozhodnutí bych se na to vysral. Ten oný měl pravdu, akorát jeho přímé řešení je spojeno s daleko nižšími transakčními náklady než u akademického zdělance. Protože být zdělaný nemusí být vždycky praktickou výhodou.

  Jestliže je v něčem problém tak v tomhle, a jestliže se něčím zabývat tak tímhle. A především je vhodné zabývat se odpovědí na otázku, na co je stát, jestliže občan je nucen se ozbrojovat k ochraně života, zdraví a svého majetku před zločinci. Proč musí platit náklady a nést riziko, a vůbec se starat, když daněmi vydržuje stát. To je jako platit domovníka, zahradníka... a při tom si všechno v baráku dělat sám a navíc jimi být buzerován.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obuvníku, máte pravdu, v mnohém ale ne ve všem. Hlavně už je docela na čase začít s tím něco dělat. Je to tu čím dál tím víc k nežití než naopak a je docela nejvyšší čas, aby se to začalo měnit k lepšímu. Podrobněji asi až zítra, potřeboval bych se obout trochu do práce :-)

   Vymazat
  2. Taky si myslím, že kdyby dotyčný zavolal, že je zastřelil, šel by sedět za šíření poplašné zprávy a Cigoše by stejně nakonec nechali pláchnout.

   Vymazat
  3. Jen na skok (zabývám se právě smrtí / popravou Mylady):
   Myslím že nejde zajistit, aby byl policajt všude a vždy. Zatímco pistolku můžu sebou nosit pořád a kamkoliv.(No - téměř kamkoliv.) To je důvod, proč v Izraeli jsou následky atentátů menší než jinde. A těch teroristických činů je tam přitom o hodně víc, než jinde. Odpovídat sám za sebe a za své bližní. Ano, tu a tam se stane, že nějaký neurotik zastřelí někoho, kdo si právě vytahuje z kapsy cigarety. Ale to je výjimka.
   Podstatná je justice, která správně vykládá zákony - dokonce i ty sporné. U nás je kolotoč odvolávání příšerný. Líbilo by se mi pravidlo, že když se neúspěšně odvolám, bude mi trest automaticky o třetinu zvýšen. A u každé další instituce znova. Myslím, že by se dost lidí / pachatelů raději smířilo s trestem, který dostali v první instanci. Dost by se ušetřilo. Času i peněz. Jenom hodně advokátů by bylo bez práce. [;>))

   Vymazat
  4. Stav je založen kvalitou lidí jejich kulturou všedního dne. Elitou jdoucí příkladem. Pozitivním program. Strůjcem svého štěstí či neštěstí je především vždy člověk sám. Ne Vídeň, Brusel, Praha....jaro, léto, podzim, zima,... Ne Habsburkové, kapitalisti, židi, imperialisti, komunisti, a dnes islám. Ale vlastní hloupost a lenost. Ač poměry kolísají, nikdy nebyly tak všeobecně špatné aby všeobecně strůjcem svého štěstí nebyl člověk sám. V míře také kolísající, ale až na výjimky příslušnosti k zvláště pronásledované skupině, převažující. Za jak úžasné by dnešní poměry považovali naši předkové. Za většinu své nespokojenosti, není-li způsobena čistě vyšší mocí, si můžu sám. Řešení je v individuálním konkrétním konání ke zlepšení mých poměrů. Jenže chopit se koštěte a zamést si před vlastním prahem je namáhavější a méně zábavné než jiné činnosti přinášející jistou odměnu vrabce v hrsti hned, než nejistou odměnu holubem na střeše v budoucnu.

   Vymazat
  5. Obuvníku, je to v podstatě jednoduché, nedovede-li někdo zvládnout ani sebe sama, je blbost aby se pokoušel řídit jiné. Jenže takových je většina a podle toho to také vypadá. Začít u sebe je teoreticky to nejsnadnější, ale prakticky je to spíš výjimečné.

   Chovanec není blb a v rámci možností dělá co může a nepochybně to, co dělá bude dšlat zištně a s kalkulem, nicméně naše zájmy se momentálně částečně kryjí.

   Vymazat
  6. Obuvník, má pravdu v tom, že by zákonodárce měl posílit ochranu života, zdraví, bydliště a majetku a naopak učinit méně mnohem méně povinným brát ohledy na život a zdraví někoho, kdo na všechny a všechno kolem sebe z vysoka kašle a bere jako dojné blbce, které může podojit kdy se mu zachce a nesmí mu při tom být zkřiven vlas. Tohle by mělo skončit.

   Obuvník má také pravdu v tom, že když náš zákonodárce začne být podezřele vstřícný, lidský, uvědomělý, vlastenecký a státotvorný a pod., je dobrý být na pozoru. Známe své pappenheimské až příliš dlouho na to, abychom od nich z čista a jasna čekali něco dobrého. Ještě víc naivní ale je čekat něco dobrého od dotačních bruselských klimatických podvodníků, dotačních korupčníků a nikým nevolených neobolševických ničitelů všeho demokratického kolem nás.

   Tady, podobně jako Chovanec, vidím určitou šanci obrany proti jejich vlivu v tom, že zakotví-li se něco do ústavy, dostane to stejnou právní sílu jako mezinárodní smlouvy, včetně těch unijních a jakmile bude mezinárodní smlouva v kolizi s ústavou, bude to muset řešit ústavní soud a měl by to řešit ochranou ústavy proti smlouvě, se kterou je v kolizi. Tolik asi k tomu.

   V této turbulentní době pokládám unijní snahy o utahování šroubů ohledně držení zbraní za velice totalitní a kontraproduktivní snahu, jednak doufám, že jim to neprojde a druhak, že to urychlí prozření obyvatel v jednotlivých členských státech.

   Kocour má pravdu v tom, že policajt není a nemůže být všude a tím méně pak dostatečně včas. Je tedy na místě, poučit se u jiných, jako jsou třeba Švýcaři a Izraelci a pokusit se je v rámci místních možností smysluplně napodobit. Tam, kde občan zbraň má a může jí relativně bez obav v odůvodněných případech použít, si lumpové příliš často ani příliš moc nevyskakují. Chce to pracovat jak s občanem, aby to uměl a zbytečně nevyšiloval ani neblbnul, tak s legislativou, to aby už konečně skončila v propadlišti dějin ta nemístná ochrana grázlů před slušnými lidmi.

   Vymazat
 13. Tak a máte po vtákách, majitelé dieselů.
  Zase jedna "zásadní zpráva".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, globální zmetci si řekli, že na dieselových motorech ušetří materiál. Když už ušetří materiál, logicky jde dolů i spalovací objem. Aby z těch zmrzačených a okradených kriplíků vyždímali nějaký výkon, musí zvýšit teplotu a tlak při spalování a také otáčky. Zvýšením teploty a tlaku se logicky vyprodukuje mnohem více dusíkatých a jiných sajrajtů. Zvýšením otáček se zhorší spalování a zhorší i složení spalin, což logicky zvýší nároky na následnou filtraci mikročástic a problém s dusíkatinami to nějak neřeší. Jako bonus pro globální zmetky se těm kriplíkům zkrátí životnost, takže se jim zvýší obrat. Výborný nápad ne? Že při tom chcípne pár chudáků navíc? No a? Že se tím pohřbí jeden druh pohonu do aut? Výborně, zase máme podstrčeného veřejného nepřítele č. 1. Je to diesel v osobním autě. Že by někdo konečně upřel zrak správným směrem a praštil přes pazoury trochu víc ty natahovače norem a ještě víc ty nenažrané globály? To obávám se, že zatím nehrozí. \zatím pořád ještě máme mraky možností, jak se chovat iracionálně.

   Vymazat
  2. S benzínovými je to podobné. Snižování objemu, nahrazováním kompresorem a vyššími otáčkami. Výsledkem je normovaná spotřeba a normované emise v normovaném optimálním měřícím režimu. V reálném provozu je to jinak. Pak není divu, že 0,9 l bzíkadlo na steroidech má horší provozní parametry než atmosférický 1,5 l, šestnáctiventilový s proměnným časováním, se kterým ve smíšeném provozu, s lehkou nohou, udržím spotřebu pod šest litrů, mimo město i do pěti a půl, při devadesátce je podle výrobce 4,9. Je umění se dostat přes sedm. To abych o nepřetechnizované vozítko pečoval, protože náhrada není. Zakrátko po nastartování už nesmrdí, žádný kyselý smrad jak z turbodehtu. Při E85 vůně jak z palírny. Akorát, že na to není stavěný, tak ho tím už nechcí trápit, pár desítek km protestuje než se přešteloval. V létě mu chutná míchání půl na půl.

   Vymazat
  3. Já osobně bych těm nenažraným „katovačům kostů“ přál, ať už se jednoho krásného dne už konečně těma prachama opravdu udáví... Všem kolem by se totiž nesmírně ulevilo.

   Vymazat
 14. Jednoválcový diesel s obrovským setrvačníkem, který si "pufal" a přes široký řemen roztáčel mlátičku a fukar při žních u sousedů mé babičky kupodivu (po startu) ani moc nekouřil ani nesmrděl. Ale tehdy jsem byl malý kluk a ekologie byla neznámým pojmem. [;>)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Má-li diesel k něčemu být, tedy dobře a dlouho sloužit a nebýt vyloženě nepřátelský k okolí, je zapotřebí nehnat ho zbytečně ani do otáček, jinak řečeno dát tomu hustšímu a těžšímu palivu dost času na hoření. A také je dobré, nehnat ho příliš ani do vysokých tlaků a teplot, raději „atmosférický“ 3-litr, nežli přetlakovaný 2-litr. To všechno ten velkoobjemový jednoválec s tím setrvačníkem v podstatě splňuje. Ti o materiál obraní, ošulení a vyhonění trpajzlíci a nadupaní králíci ani omylem ne.

   Vymazat
 15. Strejda měl na parcele jednoválcový benzínový stabilák Wikov s průtokovým chlazením, pro pohon čerpadla pro pumpování vody ze studny. Klikou roztočil setrvačník, já zavíral kompresi a šteloval otáčky:

  Hop-ut hop-ut hop-ut ut ut utututut "Zavři!" umf umf.. blaf puf buf bufbufbufbufdudududududududu "Uber!" bufbufbufbufbufbufbufbufbuf....
  Moc rád jsem nu asistoval.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Fantastická zvukomalba! Obuvníku - napiš nějaký text pro rádio!!

   Vymazat
  2. Tak hádejte co je to :

   pá pa dam pam pam pam, dam pam,
   pá pa dam pam pám-pam,
   pamparampam pampam pam pampam pam pam.

   pám pamparampam pampam, pam pamparampam pampam,
   pám pamparampam pampam, pam pamparampam pampam,
   pám pam pam pam pam pam pam pam,
   pám pam pam pam pám pam
   pamparampam pampam pam pampam pam pam.

   Nápověda : jestli se nepletu, hihihi, je to cosi od jednoho velmi vintydž geniálního hitmejkra, který psal šlágr za šlágrem, kdysi pobýval i v Praze. Ve filmu z něj udělali drobet magora.

   Vymazat
  3. „Mí Pražané mi rozumějí” :-) To bude Mozart, ale co konkrétně to, mi v bedně nechce sepnout.

   Vymazat
  4. Draku, velmi přihořívá. Jestliže jsem se nespletl v autorovi. Jesliže spletl, to bude ostudáááá!

   Vymazat
  5. No bóže no, i to se bčas přihodí ;-)

   Vymazat
  6. Pro chytré telefony, ty jablíčkové určitě, existuje jakási aplikace, které člověk zabrouká melodii a ona mu vyhledá autora a pravděpodobně i nabídne ke stažení za peníze onu skladbu, nebo i celé album, protože kdo by se s tím psal jen tak že? Klasiky to určitě bude umět vyhrabat také. Netuším, jestli to existuje i jako webový vyhledávač to by nebylo špatné.

   Vymazat
  7. Zase až takový zázrak to není, proč třeba sakra obsluhovat mikrofon nějakou srágorkou psanou ve Flashi? Když už umím javascript, nechám poslat na plechovku přiměřeně dimensované soubory ve formátu MP3, Ogg-Vorbis, nebo i WAV, to je fuk a ty pak zanalyzuji. Ono když se jeden do něčeho chce pustit, tak jenom nadšení nestačí. Je třeba to především zobecnita zpřístupnit pokud možno úplně všem s co nejmenšími překážkami. Fashplayer už dnes takovou překážkou je. On totiž ten odklon od Flashe, Fashplayeru a dalších dobrot a přechod webů na HTML5 a videa a zvuky v něm podporované podporované na otevřené formáty nespadl z nebe, ale je to svého druhu reakce na pronájmy softwaru místo poskytování trvalých licencí. Po světě ale pořád ještě běhají houfy naivních lidiček, kterým ještě ani trošku nezačalo docházet, v čem to začínáme žít. Doufejme, že jim to časem dojde, nebo že najdou sponzora, co jim pomůže se vybabrat z těchto chyb.

   Vymazat
 16. Dnes postřelil zloděje herec (tuším Kňažko) - legálně drženou pistolí. Lump je v nemocnici s prostřelenou nohou. Jsem zvědavá, co z toho bude za tahanice. Obvykle se totiž podobné věci řeší tak, že nakone je vinen okradený. Jak asi na to půjdou na Slovensku?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak nám pan Kňažko střelil zloděje do zadele...

   Být to u nás, je herec v průšvihu. Jaké to bde mít pokračování na Slovensku se teprve uvidí.
   Jenže u nás je ochrana přestupců zákona až neskutečná. Obchodník, kterému bezpečnostní kamera natočila zloděje, jak mu s obchodu krade drahé elektrokolo, je (byl) vyšetřován a snad i souzen za to, že "snížil zlodějovu lidskou důstojnost" tím, že záznam umístil na internet, což ve výsledku vedlo k dopadení zloděje. Podle selského rozumu se měl zloděj bránit tím, že on nekradl a požadovat satisfakci za křivé obvinění. Jenže on kradl! Jakou "lidskou důstojnost" má zloděj, násilník, podvodník nebo vrah?

   Nebo: MUDr. Rath t.č. běhá po svobodě. Rozsudek nad usvědčeným korupčníkem je neplatný, protože soudy, které dávaly policii povolení k odposlechům výše zmíněného lékaře toto "řádně nezdůvodnily" a odposlechy byly tedy pořízeny nezáknným způsobem a nesmí být u soudu použity. Ne, že by někdo účinně napadl obsah těch odposlechů, to asi nejde, příčinou je zcela formální chyba.

   Bože, Ty to vidíš!

   To je i důvod, proč jsem ateistou. Boha, který se na tohle všechno může dívat prostě nechci!

   Vymazat
  2. Lump přežil? Tak to to má pan Kňažko blbý. Teď bude jouza požadovat bolestné, kompensace za doživotní pajdání a ztížené profesionální i společenské uplatnění, vytrpěnou hrůzu a šok, doživotní nedozírné následky a nevím co ještě. U nás by nepochybně uspěl, na Slovensku to doufám bude mít těžší. Slovenští jouzové sem pak houfně nalezou, podobně jako ti slovenští Cikáni, protože zatímco Slováci osekali dávky na děti na maximálně 2 kusy, tak naši socanokřesťani to nechali neomezené, takže tu máme Cigoše naše i slovenské.

   Vymazat
 17. Ten lapka je Čech. Chudinka. A to musel hledat štěstí až na Slovensku? Jako kdyby tady neměl dost příležitostí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten "lapka" je možná bakelitový Čech. A není to lapka. Lapkové jsou lupiči, ne zloději. [;>)

   A jak je ve stověžaté? Tady napadlo v noci cca 3 cm sněhu a už je skoro pryč. Uklizeno. A to je pod nulou...

   Vymazat
 18. A ty se ptáš, co Matička, kocoure? Od noci je obleva, tři nad nulou, nebe modré a docela i slunce bylo vylezlé. Ale včera jsem zažila příval takzvané bílé tmy. Přišel poryv sněžení a taková hustota sněhu, to jsem snad ještě neviděla. Z okna nebylo vidět nic, jako by zmizel svět. Domy byly pryč, ulice, světla, všechno, a byl přitom takový klid, že to až mrazilo.Na chvíli mě to vyhodilo úplně z pantů. Až jsem se bála.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Roztáto, mokro, čekám na další kolísání počasí. Až po oblevě přituhne, bude kluzko. Zhruba za měsíc čekám závan jarního kurýra od jara za horama. Tak zvláštně to zavane, zvláštní vůně. Jiná než na podzim. Vonící zemí a vlahou svěžestí. A se sluníčkem se opírajícím.-

   Vymazat
  2. Už v únoru Obuvníku? Já si myslím, že to bude trvat déle, než měsíc. Znám tu vůni začátku jara. Mám jí rád, je to po zimních měsících příjemná vzpruha. A už jen proto, že je to příjemné, dá si to trochu na čas.

   Vymazat
 19. Ano, už v únoru. Jaro ještě za horami. Jen to tak zavoní. I sluníčko zdá se jiné než pozdně podzimní. Tak jako, nevím čím to je, ranní sluníčkou se zdá jiné než večerní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obuvníku, tu vůni blížícího se jara spolehlivě poznám, těším se na ní a z ní každým rokem. Od té doby, co jsem přestal kouřit, umím si jí vychutnat a užít déle a líp. Ale nevzpomenu si přesně, kterého dne v roce poprvé to jaro zavoní. Myslím, že to bývá koncem února, nebo začátkem března, ale co se času týče, já na jeho přesné určování nejsem ten pravý. Však až to přijde, spolehlivě to vyčenicháme.

   Vymazat
 20. Souhlasím s únorem. Mám koncem února narozeniny, dobře si pamatuju všechno, co se kolem té doby děje. I to vonící jaro znám. Vždycky si řeknu - jsem ráda, že jsem se toho zase dožila. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Astro, únor má 4 týdny a bývá to v jeho první polovině docela chladný měsíc. To je na jaro jen toužebná myšlenka, ale to ja asi tak všechno :-) Ale ano, poslední dny února, první dny března tam někam, jak si to já pamatuji, to první zavonění jara časově patří a protože je po té zimě první je také nejkrásnější ze všech.

   Vymazat
  2. A není to fuk, Dráčku? Prostě jaro opět přijde a bude zase máj....

   Vymazat
  3. Astro, jasně, že je to vcelku fuk. Jen je krásné ucítit ve vzduchu ten první jarní závan. Jakmile se dostaví ten první jarní závan, člověk bezpečně ví, že je to jaro na cestě a že se v dohledné době dostaví i „osobně“.

   Vymazat
 21. Je pátek, třináctého.
  Když jsem šel spokojeně do Ústavu postříhat baletní čísla pro Kiss me Kate (Polib mi kýtu), zazvonil mi ve 13:05 mobil - a už mám na krku příští týden tři dny natáčení a den stříhání. Šéfa sklátila choroba.
  Inu - jsem zvukař "rescuer of trouble".

  Ještě že mi vyjde předání ustájených myší právoplatnému majiteli. To se koná až k večeru...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kocoure, buď rád. Chodí po světě spousty lidí, o jejichž práci nikdo nijak zvlášť nestojí a věř mi, ti jsou na tom mnohem hůř než Ty. Když jsou to nešikové a lemplové, tak si to dejme tomu zaslouží, aspoň z části, ale horší je, když vidíš v podobné situaci lidi docela inteligentní a šikovné. Ti druzí sice nějakou práci za necelých 20 kKč btto najdou, ale co si budeme povídat. Stačí to s bídou na střechu nad hlavou a nechcípnutí hladem a zimou, na nic moc víc to už nevydá.

   Vymazat
  2. Práce je požehnáním. Navíc když baví...

   Nejvíc mě baví vymejšlet. Pak abych napsal "..udělejte todlecto..." a někdo to udělal jak potřebuju. Mám udělátor na přefocování diáků. Akorát se mi nechce přefocovat. Mám gramofon a udělátor na digitalizaci. Akorát se mi nechce digitalizovat. Měl bych zpracovat a poslat několik fotek z kostelního silvestrovského podvečera.... V notebooku nastavit něco co mělo být už z výroby a by se nepotento disk. Protože Windows zapisují i jen v režimu čtení a to ssd nedělá dobře. Třebaže sedmičky už by měly být šetrné. Nejsou. Musejí se nastavit. Bolavé prstíky od brnání na kytaru, že já si s tím začínal... Jenže je to jak flaška chlastu pro kořalu. Zajímavé jak se mozkové struktury učí.. Měl bych uklidit spoustu technických krámů. Setřídit fotky pro zálohování, spájet formičku na cukroví, objednat auto do servisu. Známému zprovoznit gramofon.... Jenže nejraději bych zalezl jak medvěd a chrupal až do jara.

   Vymazat
  3. Obuvníku, přesně tak. Práce sama o sobě, je fajn, protože když jeden ví, že na jeho práci někdo jiný čeká a je rád, když jí odvede dobře, zkrátka ten pocit, že je jeden užitečný a někdo ho potřebuje, už ten je sám o sobě velice příjemný. Když k tomu navrch má jeden ještě tu kliku, že je ta práce zajímavá, příjemná a slušně placená, tak to už je skoro jako v ráji.

   Také mi ale baví mnohem více vymýšlet, nežli realizovat :-)

   A když je jeden ospalý a může si jen trochu dovolit se na tu práci vykašlat a udělat jí až se vyspí, je dobré se na to nejdřív vyspat a pak až to udělat a ne naopak. Dovedu odpočívat povalováním se maximálně 3 dny, pak už prostě musím podniknout cokoliv, ale fyzicky prostě potřebuji začít něco něco dělat.

   Tím víc mi pak ale trápí, když vidím, jak se mi obor vyvíjí kamsi do čoudových a korporátních pekel horoucích. Na software se už skoro neposkytují jednorázové „doživotní“ licence, ne, ne! Software se teď už jen a pouze pronajímá a to na dobu určitou. Jenomže když se porovná cena jednorázové licence s průměrnou dobou užívání 6-8 let, než se přešlo na novější verzi a porovná se to s pronájmem toho samého na tu samou dobu, vyjde ten ztracený pronájem 4 - 8 x dráž. A o to nejspíš šlo především a docela mi udivuje, jak snadno to sežrali a zkousli kravaťáci takoví to MBA (mladí blbí a ambiciozní), kteří se jinak hádají do krve a o každou blbou korunu, jako by jí měli vydat ze svého. Když je ale přitiskne ke zdi globální zmetek a je to „Ber, nebo nech být.“, tak vezmou a sklapnou, protože jinde by sice vzali, ale to by je stálo moc práce. A také mi čím dál tím víc štvou technologie které se poslední dobou vyrábí se čím dál tím víc debilně závislými na síti. A vezměme si třeba internet věcí, tak propagovaný veřejnokrávními idioty. On by snad někdo opravdu chtěl mít ledničku, která na něj donese zdravotní pojišťovně, že se špatně stravuje a ta mu pak zvedne zdravotní pojistné? Jenomže přesně sem někam celý ten zatracený, hnusný herberk spěje. Nějak mi nebaví se na to dívat a ještě méně pak tvářit se z toho nadšeně, když mi to přijdou nabízet.

   Vymazat
  4. Jo pronájem SW je úkaz, který mě drží u staré verze.
   Krom toho, že většina nových udělátek v inovované a dražší verzi se použije tak dvakrát.
   Legrace: Avizovaná stabilizace videa ve třech osách, která je v nové, už jen pronajímané verzi Vegasu 15 (jedna z mála užitečných funkcí) je i ve Vegasu 10. Jenže není v popisu. Objevil jsem ji náhodou v jedné z půl milionu roletek. A používám (občas) a směji se. V rozsáhlejších programech jsou různá "velikonoční vajíčka" a stačí vědět, jak je zavolat.

   Navíc, já, ačkoliv denně pracuji +/- se třemi editory vím, že je využívám tak z 10% - a to si možná fandím. Některé funkce objevuji po letech a náhodně. Nevím, co by museli vymyslet, abych si koupil novou verzi - resp. abych donutil Ústav, aby mi koupil... A co by tam byly za nové, nečekané chyby.

   Počítač i SW je jen nástroj, dlátko, hoblík. Pracuje se s nimi, ale výsledek není přímo úměrný jejich kvalitě ani ceně. Důležité je vědět, jak se správně dlátko drží, k čemu se nejlíp hodí a ne mít několik sad skoro stejných dlátek.

   A co se lenosti týče: Kocouři jsou líní od přírody. Jen nezbytnost je domutí konat. Když není nezbytnosti, vymýšlejí se nové věci a staré se nedotahují. Prokrastinace. Je to vyřešené, odzkoušené, tak proč spěchat. Až nutnost zavolá, pak se teprve šturmuje... Kyvadlo i odbíjení pendlovek. Vyřešil a do realizace mu nechce. Externí aku k foťákům na time-lapse: dtto. M-S mikro taky není ve finální podobě. Odzkoušel v provozu, rozebral, nechal vyrobit PLD - a k finální podobě se nějak nemá. Momentálně ho nepotřebuje a tak to celé leží na parapetu okna.
   ===
   Ano, stydím se. A jsem nakonec rád, když mě něco donutí dokončit dílo. Nebo něco neodkladného tomu naopak zabrání. Mám aspoň výmluvu...

   Vymazat
  5. Oblíbil jsem si Zoner media explorer, pozdější Photo studio. Mám 17. Poslední je 18. Poslední je X, jen na pronájem. Takže tím se Zonerem končím. Vědět to, tak jsme nekupoval ani 17 a učil jsem se prqacovat s GIMPem.

   Roletka....no to je nápad, inspirativní. Roleta!
   Kdybych nebyl línej, třeba to ještě není patentované: Roleta na TV placku. Proč se když je vypnutá, dívat se na černou plochu...Zatáhnout nahoře přiklapnutou doplňkovou roletu, přesně podle rozměru, v rozmanitých barvách, dezénech či individualizovanou na objednávku. Jenže jsem línej.

   Vymazat
  6. Kocoure přesně tak, je-li potřeba vykopat jámu, je dobré vzít buď velký bagr, je-li potřeba velká, nebo malý, je-li potřeba malá, ale je většinou obrovská pitomost jít na to v dnešní době s lopatou. Počítadlo je jenom nástroj, byť poměrně universální a sofistikovaný, ale není od věci, až k určitým rozumným mezím samozřejmě, připlatit si trochu za výkon a kvalitu. Mně není tak úplně fuk, s čím pracuji a mám rád, když mi to vydrží v provozu pokud možno co nejdéle, protože stěhovat se z plechovky na plechovku nebývá úplně triviální, zdržuje to a štve to, takže čím méně často mi to stresuje, tím jsem raději.

   Co se týče nabídky funkcí v softwaru, není nutné používat je všechny, spíš je vhodné a lepší vybrat si na tu věc, co s tím potřebuji udělat, tu správnou a tu umět dobře použít, efektivně a zbytečně se s tím nedřít, není-li to nutné. Ten správný výběr bývá podle mě to nejtěžší na tom všem. Ulehčuje se to strejdou Googlem, nebo Kačerem, kupodivu na web pořád ještě čas od času něco napíšou docela rozumní lidé, byť není úplně snadné to vyhledat, ale stojí to za to. Chce to ale angličtinu. Jen česky je to bohužel málo a například na německých, ruských a dokonce i francouzských webech odkazují na anglické verze, než aby se s tím zbytečně překládali.

   Mít 100 skoro stejných dlát je blbost, ale mít jedno stacionární a záložní notes k tomu, to zase až tak od věci není, být v dnešní době úplně bez počítadla, to je jako lézt s holou zadnicí do roští, je to hodně nepříjemné.

   Lenost a odkládání je určitým projevem inteligence, jen se to s nimi nesmí příliš přehánět, nikam to nevede ;-) Nejhůř se poroučí sobě samému, ale je to nezbytné.

   Dost mi třeba zarazil trend poslední doby, kdy fotku, která jde na velkoplošný plakát, vyfotí nějaký mamlas tím snad nejhorší zašuměným mobilem, co jde někde na šroťáku vyhrabat a pak to zhruba měsíc domalovává armáda 30 grafiků ručně, skoro pixel po pixelu. Koukám na takové čínské manýry jako puk. 30 grafiků na měsíc vyjde určitě mnohem dráž, než jeden slušný foťák ne? Kdyby ten samý rozpočet dali do ruky někomu s mozkem a ne bez, pravděpodobně by doletěl na měsíc a zpátky a tu fotku jim vyrobil tak nějak bokem, jako vedlejší produkt :-)

   Abych jenom neskuhral, objevily se postupně i báječné věci, třeba počítadla o velikosti kreditní karty, či velké jako flashka, třeba Raspberry Pi, existují krásné kamenné prodejny a e-shopy, namátkou třeba Adafruit a Hobbyking, plné krásných volovinek, jaké tu dřív prostě nebyly a za ceny, které sice pomalu ale jistě odrážejí americké i unijní kvantitativní uvolňování, ale přeci jenom jsou pořád ještě krásné.

   Vymazat
 22. Lenost a odkládání je určitým projevem inteligence...

  Aha, tak je to! Nejsem línej, ale vysoce inteligentní!!!
  Nejsem bordelář, ale jsem kreativní!

  V poslední době se má inteligence a kreativita nebezpečně zvyšují...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obuvníku, potřebujete, nebo chtěl byste například zavěsit obraz, a teď:

   1) Budete muset podstoupit nelehkou a namáhavou debatu se zbytkem domácnosti kam ho pověsíte.

   2) Budete muset podstoupit neméně namáhavou debatu, že na „soplech“ to opravdu viset nebude a že opravdu bude nejlepší dát do zdi hmoždinku o průměru 5 mm a do ní vrut a na ten se ten zatracený obraz konečně bude dát bez obav pověsit...

   3) Budete muset do skříně s nářadím pro příklepovou vrtačku a buď požádat někoho, aby při vrtání odsával binec, nebo si s oběma nástroji raději poradit sám. Poslední dobou si většinou poradím sám, děti už se v dosahu obvykle nevyskytují a vrchní velení má jiné práce až nad hlavu.

   4) Mokrý jako krysa z kanalisace a utahaný jako noční směna z uhelného dolu, po několika psychicky namáhavých hodinách konečně pověsíte obraz a jdete si odpočinout.

   Chlap, co má mozek a umí ho používat, si tohle všechno odbyte během zlomku vteřiny virtuálně v hlavě, věšení obrazu nechá na vhodnější příležitost a zabaví se něčím, co nehrozí ta velkou psychickou újmou.

   Vymazat
  2. Cíleně prokrastinuju.Když je něco zapotřebí, promyslím rychle, je-li to velice aktuální nebo může-li to počkat. Poté si zapíšu na papírek, abych nezapomněla a papírek položím na hromádku jiných, zatížených kamenem. Když je těch papírků moc, přečtu je a divím se, že jsem vůbec chtěla takové blbiny někdy dělat a papírky zahodím. Tím všechno docela úspěšně řeším. Ondyno mi v koupelně vypadlo sítko u vodovodu umývadla, takové to, co se šroubuje na konec kohoutku, aby se voda nerozstřikovala. Už jsem měla v ruce sikovky, ale zase jsem se uklidnila, sikovky uklidila. Představila jsem si totož, že třeba utrhnu celý kohoutek a co potom. Teď jsem sice denně zlitá od pasu dolů, ale začala jsem to rozmarně pociťovat jako kratochvíli. Zejména studená voda je osvěžující. Až sem přijde nějaký vhodný muž, požádám ho o pomoc.Pakliže kohoutek utrhne on, budu mít komu nadávat.

   Vymazat
  3. Já nevím, ale synáček dneska v poledne dovezl z Prahy zarámovanou fotku našeho nebožtíka Šivy a bylo ji třeba někam pověsit. A převěsit proto tři obrazy jinam. Zabralo to asi 10 minut i s úklidem. Je pravda, že nic nevrtám, ale používám speciální hřebíky do panelů, takže vysavač netřeba. Ale zato je třeba se trefit do hřebíčku a ne do prstů. Jak vidíte píši jako obvykle 6-ti prsty. Takže úspěch!

   Vymazat
  4. Neposedný hřebíček lze upevnit mezi zoubky hřebenu a potom si člověk neumlátí prstíky.

   Vymazat
  5. Astro, dělám to samé, jen si píši poznámky digitálně, to když si myslím, že je to důležité a stojí to za to, nebo si je nepíšu vůbec, čímž se ten koloběh neuvěřitelně zefektivní :-)

   Kocoure, plastům příliš nevěřím a nemám je moc v lásce, mohu-li si vybrat, zda něco pověsím na hmoždinku s vrutem, nebo na plastový háček, co drží v panelu třemi kalenými hřeby, tak si vyberu hmoždinku s vrutem, jinak bych si pod to nesedl :-) Plasty totiž časem na světle degradují a háček z plastu je tak trochu časovaná bomba. Já mám rád věci udělané tak, abych se k nim za tohoto života pokud možno už nemusel vracet.

   Astro jde-li o hřebíček do dřeva, nepotřebuji hřeben, trefím se kladivem do hřebíčku bez problému. Případně mám ještě k ruce kleštičky s dlouhými a tenounkými čelistmi.

   Kocoure, nevím jak u Tebe, ale tady u mě je to s hřebíky do betonu k ničemu, tady je beton pevný a tvrdý a tohle na něj vůbec neplatí. Narexku z dob předlistopadových s mechanickým příklepem bere jako lechtání, dělá si z ní srandu. Platí na něj jen „Japonka“ s pneumatickým příklepem, pak tam ten vrták jde jako do másla.

   Vymazat
 23. Chlap, který má v hlavě mozek....Draku, přesně tak.
  Navíc je potěšující, jestliže se zadaří podle simulace.
  Dost lidí to nechápe. Z dosti lidí dost ženských. Chlap jen tak sedí, nebo ještě lépe leží....a nic. "Já jsem celá uběhaná...a ty si jen tak ležíš..."

  Jenže, všimli jste si, že ženská, většinou, při stejných činnostech se více naběhá a nalopotí? Neustále pobíhá. Pro každé něco extra. Chlap, většinou, si představí nynější stav, žádoucí stav, postup, a co k tomu potřebuje. Pro něj je rozhodující cíl. Pro ženskou činnost, ktero ztotožňuje s cílem. S pojmem "uklizeno" spojuje uklízet. V tom smyslu, že uklízecí činnost, zdůrazňuju - činnost, sama o sobě vede k uklizenosti. Čím uklízecí činnost je intenzívnější, tím dokonaleji je uklizeno. Tomu nelze upřít logiku. Jenže v tomhle případě intenzita uklízecí činnosti je asociována s namáhavostí, nikoli s výsledkem. "Já jsem celá udřená.." A očekává uznání. Kterého se jí obvykle dostane. Místo reakce odpovídající realitě "Moc vidět to není." To je logická reakce strukturovaně logicky přemýšlejícího chlapa aby v zájmu domácího klidu mohl dále ležet na kanapi a věnovat se strukturovanému přemýšlení.

  Ono tohle má i širší ekonomickopolitické souvislosti, nad rámec ženského a mužského myšlení. Například teze o spravedlivém odměňování podle práce. Podle vykonané práce. Jenže tím je obvykle, zdravým rozumem myšleno dílo. Výsledek. Ne vynaložená práce. Jenže tohle nedorozumění je i něčím co je hýbatelem dějin. Jak pociťujeme, nedávných i současných. Dělník dře, kdežto kapitalista de fláká. Dělník je tvůrcem hodnot, nadhodnoty, kapitalista je parazit. Dělník se lopotí v potu tváře, kapitalista leží... Dělník požaduje aby byl spravedlivě odměňován podle výkonu. Myšlena tím jím vynaložená práce. Jenže co se stane, když kapitalista vymyslí nebo opatří něco co zvýší účinnost práce? Nějaký stroj. Dělník při stejné vynaložené práci jako dříve vyrobí daleko víc. Kouká na to a hlavou mu táhne, "jak to, že když vyrobím víc, že dostávám stejnou mzdu? To je nespravedlivé." Dál to známe z učebnic dějepisu a z novin. Představme si případ, že automatizovaný stroj vykoná pro kapitalistu veškerou práci a navíc se sám udržuje a opravuje. Jeho produkce je mnohonásobná než od dělníka, který teď vůbec nemá co na práci. Ovšem, podle dělníkovy logiky, by mu kapitalista měl zmnohonásobit odměnu. Protože dělníkova vynaložená práce, nyní prakticky nepráce, je o mnoho účinnější a proto je daleko více vykořisťován. Že tato dělníkova úvaha, zajímavé je, že v rozlišných podobách stále používaná, je nesprávná, je zřemé.
  Co je toho příčinou? Jednou z příčin, ne-li hlavní, je, že podíl kapitalistovy práce, na rozdíl od práce dělníkovy, není tak zjevný. Probíhá v jeho hlavě... Samozřejmě, že jiné to je, když dělník sám přijde na vylepšení postupu. V tom případě je jeho požadavek důvodný. Buď postup utají a jeho odměnou bude méně vynaložené práce za stajnou mzdu, nebo při stejné práci a vyšší produkci se bude domáhat adekvátní zvýšení mzdy. V tom je mu nutno spravedlivě přiznat horší pozici, protože kapitalista si přisvojí i výsledek jeho duševní práce s odůvodnněním, že najal jeho pracovní sílu jako celek, a že vše co vytvoří, je kapitalistovo. To by bylo v pořádku. Pokud by byl placen i toto. Jenže není. Připadně se mu dostane menší odměny. V tom se jeho postavení liší od vzájemných postaveních konkurujících si kapitalistů. Kteří své postupy patentují či je chrání. To ale znamená vynaložení dalšího úsilí a nákladů.

  OdpovědětVymazat

 24. To jsou ale souvislosti, od čeho k čemu jsem se zase dokecal. Jenže lecos souvisí s lecčím, jediněčné je součástí a projevem obecného. Příkon není výkon.

  Zpět k tématu. Technicky je to jasné, než abych riskoval odloupnutí omítky, radši navrtám pro hmoždinečku. Sice je to technicky náročnější než "já bych vzala hřebík," jenže se tím sníží riziko nezdaru a s ním spojených nezamýšlených nákladů. Kromě toho práce s pěkným technickým nářadím je samotným potěšením. Hrou. Ženská dře, chap si hraje. Když se ohradí, dostane se mu uzemňující odpovědi "Když tebe to baví." A je vymalováno.

  Rozumný chlap zváží naléhavost potřeby. Ví, že naléhavost potřeby zvyšuje kooperativnost potřebujícího. Aby mu při vrtání odsával vyvrtané. Proto si to promyslí a rozumně počká, než aby hned skočil a podle "já bych vzala hřebík", riskoval, že bude sádrovat, štukovat a malovat...

  Koukám, že co jsem napsal, by bylo na příspěvek. Trochu učesat, doplnit o úvod. Jenže jsem línej.

  OdpovědětVymazat
 25. Nějak se mi tady přestává líbit. Chlap, co má v hlavě mozek, ženská chaoticky uklízí.... odcházím, neb si vážím svého EGA. Zkraťte si kšandičky, už jsou dost vytahaný!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Astro,
   jsi už přece velká holka a tak víš, že se chlapi musí opakuji musí vytahovat. Bez toho jsou to ztracenci. Aspoň trochu jim to popřej... [;>))
   Pak jim přijde domů jejich žena, sjede je pohrdlivým pohledem a oni udělají, co ji na očích uvidí. I víc.

   Vymazat
  2. Astro, jestli to pomůže, tak Tě pro tyhle případy honoris causa jmenuju chlapem.

   Vymazat
  3. Tak to jo. Pořídím si kšandy! Ale nebylo by lepší In memoriam? To bych tu sice už nemohla nic páchat, zato by to na náhrobku dobře vypadalo. :-)

   Vymazat
  4. Pro ten případ dávám přednost páchání in vivo než dobrému vypadání post mortem.

   Vymazat
  5. Astro, kšandičky mám vytahaný, ale přitažlivostí zemskou a vahou věcí v kapsách :-) Jako mladšího mi to vytahování se bavilo docela dost, konec konců to spousta mužských dělá proto, že si myslí, že tím nějak zaujme holky. Dnes mi to vytahování se už nebaví, rozhodně ne tolik, jako zamlada, ale občas k nějaké té recidivě dojde, jenomže to zase může přivést k tomu, že jeden někde někomu nahraje na smeč a naběhne si :-)

   Vymazat
 26. Mluvíte mi z duše.....
  Před 3 lety jsem si nechal v rámci přestavby jádra vytáhnout dráty a samostatný vypínač na zdi pro osvětlení (v té době budoucího) zrcadla. Nejlépe LED páskama...
  Odolával jsme do tohoto listopadu, pak se moje milovaná zamyslela a zavelela ( skoro je to zbytečné, ale když pesina bývá v předsíni a už je zima a tma a svítit horníma bodovkama znamená žentour s 200 wattama) - no tak jo, no - nemusíš mi to každej půl rok připomínat, vím o tom).
  Zasedl, vymyslel (ta rozkoš!), poradil se s weby DIY- firem (a co novinek jsem se dozvěděl - velmi osvěžující !), sepsal seznam materiálu (jsem fakt dobrej !)a nakonec v Hornbachu pořídil (tak intelektuální pohovor s prodavačem plný profesionálního přístupu z obou stran jsme už dlouho nezažil)a...donesl domů. Pak byl mikuláš (děti na návštěvě), pak se peklo, pak svatvečer, pak silvestr - to opravdu nebyl čas na fortelné rozmýšlení a hlavně na profesionální práci - kvalitní expertní práce si žádá čas, čas, čas - a to v těch překotných dobách nelze !
  Ale copak se dá dělat něco v těch lednových mrazech ?!.....
  No jo, ale když ty krámy už překážej a nelze si na gauč kvůli ním lehnout....a vlastně ani nevím, zda je ta LED páska v pořádku....trafo jsem koupil, ale před rozstříháním a pájením (pájka+ kalafuna koupeny, trafopájku mám ještě od Křižíka, prej si tenkrát koupil už novou) bych to nejraději vyzkoušel "na sucho" - kdeže ty krokosvorky a banánky z mládí jsou ?...a vlastně nevím, zda stačí ta oboustranná páska...a waginy (tedy Wag-svorky) a rohové spojky a.....furt na mě spěchaj a přitom to není vůbec připravený.
  Takže dneska - místo otravného bastlení tak, jak jsem si svatosvatě slíbil už v pondělí - ale copak to nepřipraven mohu dělat ? - jsme opět projížděl webové stránky LED prodejen a GESu (to si zkuste - je to opravdu, ale opravdu velmi povznášející a těch nových informací...), vyrobil (opět perfektní) seznam nezbytných doplňků a zítra je jdu navštívit - to je přímo božské !
  No - a holt to někdy v průběhu příštího týdne sfouknu - má být zima, mně to nedělá dobře venku, takže bude čas......to bude hrůza !
  Nevíte o někom, kdo by chtěl tu otravnou realizaci udělat za mě ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne. Tos uhodl. Naopak tady všichni bychom rádi někoho na tu otravnou realizaci úžasných nápadů.
   Narazil jsem na výprodej širokopásmových oválných reproduktorků. Vypadají velmi širokopásmově. Posedla mě myšlenka na tenké sloupkové dipólové reprosoustavy. Po dvanácti sérioparalelně spojenýchJeden každý by měl hrát obstojně výšky a celková plocha i hloubky. Magnety mají velké, poměr síly pohonné jednotky k ploše membrány je vehementní. Chce to maličkost, vyrobit korpusy. Okometricky mi to vychází patnáct krát patnáct krát krát 140 cm s vyústěním bassreflexu do mezery mezu nožičkami a podlahou. Nebo by z nich šla udělat ozvučovací zvuková lišta k domácímu kinu. Akorát chybí kdo by vyrobil. Ledaže bych našel něco vhodné jako polotovar. Nějaký dutý sloupek.

   Trafopáječku, myslíš tu osmdesátiwattovou z hnědočerveného bakelitu? Ta se úžasně drží. Nahradila ji šedivá stowattová hranatina, no fuj.

   V Lidlu zítra mají ruční akumulátorovou frézičku za pět set. K tomu spoustu brousítek, leštítek, pilovátek, řezátek... Asi si udělám radost. Jesttli nedorazím pozdě. Na něco by se mohla hodit. Zatím nevím na co, ale určitě něco vymyslím.

   Vymazat
  2. Tak tímhle (podobným) byl ozvučený sál našeho operního domu, když jsem nastoupil. 2 x 12xARE 9.. či tak něco v každém kanále, ty sice se zesilovačem 2 x 75 W dělaly slušný kravál, ale basů to moc nemělo, výšky byly přes dipólový efekt hodně směrové s vůbec. Dodnes podle toho zvuku dokážu datovat nahrávku - pokud to na snímku bylo. Pak přišly soustavy JBL Lensing 2x 200 W "kino", velké černé bedny 1 x 1 x 1,2 m s krásným měkkým zvukem, které se ale v pseudosecesním sále vyjímaly jako pěst na oko, ty už stály 48 000.- Kčs, pak jsme generálně rekonstruovali (rok 2000) a namontovaly se soustavy Montarbo 8 x 200 W + 2 x 400 W subwoofery za 800 000.- Kč a chystá se (snad) ozvučení 12 x 800 W + subwoofery, digitálně buzené, které má přijít na 2,7 mega.
   Takže jak je libo, je možno jít i proti proudu času... [;>))

   Vymazat
  3. Kocoure a ty výkony aparatury předpokládám, že stoupají kvůli hluchounům, kteří jezdí v autech, jejichž basák je součástí pohonu vozidla, nebo jim při blbé montáži dělá poskakovadlo ne? I když částečně ten výkon aspoň zdůvodňuje astronomickou výši těch cen.

   Vymazat
  4. Ty ARE nicmoc, ani moc výšky ani moc basy. Nynější malé repráčky, ty na které jsem narazil, jsou asi do televizí nebo monitorů, konstrukčně jako notebookové, s okrajem membrány z velmi poddajného a přitom tlumícího materiálu dovolujícího větší výchylku.

   Elektromotorická síla na plochu membrány je velká, o mnoho větší než u reproduktoru o velkém průměru. Čím větší plocha membrány, tím třeba menší výchylka. Menší výchylka, menší zkreslení. Je otázka, proč místo velkého počtu menších reproduktorů se používá malý počet velkých reproduktorů. Menší membrána pracující proti tlaku se méně deformuje. Jestli to není otázka spíš ekonomická než technická.
   ¨
   Když si představím adekvátní vyzařovací plochu hudebního tělesa, vychází mi, že menší plocha membrány reproduktoru, pro stejný akustický tlak musí mít větší amplitudu. Jenže čím větší amplituda, tím horší linearita.

   Rád bych si poslechl jak hraje systém sestavený z mnoha malých kvalitních reproduktorků. Tvrdší pohon a menší deformace jednotlivých membrán pracujících by se měly projevit lepším zvukem. Než se do toho pustím, abych nešel slepou cestou.

   Vymazat
  5. Pane anonymní, jste docela zábavný a pěkně zapadáte mezi místní štambasty, chtěla jsem napsat štamgasty. Páč ale mám už mnoho písmenek na klávesnici úplně setřených, strefuju se do nich popaměti.
   Poradí mi tady někdo, jestli se dá vyměnit klávesnice nebo si musím koupít celý stroj? SCHU mě sice povýšil na chlapa, ale nemám dosud tu správnou odbornou kvalifikaci, teprve se učím.Musím si též změnit nick. Od teďka jsem Asteroid.

   Vymazat
  6. Astro, nejde-li o nějak absolutně netypický stroj, tak by mělo stačit vyměnit jenom klábosnici. nejlepší je:

   1) Vypnout mašinu.
   2) Vydat se po kabelu od klábosnice směrem k plechovce.
   3) Jemně vyndat a podívat se na kabel a zapamatovat si koncovku. Tlustá kulatá je DIN a to už dnes skoro nejde sehnat. Hubená kulatá je PS/2 a to ještě jde sehnat, ale trochu hůř a plochý obdélník to je USB-A a to je dnes ten nejběžnější konektor u klábosnic a myšek.
   4) Vydat se do obchodu a pořídit si něco kloudného, s čím se Ti bude dobře psát. Já osobně preferuji větší klávesy s nižším chodem, nebo kdo chce zdvihem, zkrátka že se nemusí stlačovat až tak moc dolů do hloubky, aby tam to písmeno naskočilo, ale to je každého osobní věc, co mu vyhovuje, není od věci si to zkusit v obchodě.

   Výběr klábosnice sice není ta nejdůležitější věc pod sluncem, ale úměrně času, který jeden u ní stráví, by se měla odovédat i pečliovost při jejím výběru. Výběr monitoru je ještě důležitější, zrakem vnímáme většinu informací a není dobře očím zbytečně ubližovat. Monitor je jedna z věcí, kde není od věci připlatit si za kvalitu a ani u klábosnic to není úplně mimo mísu.

   Vymazat
  7. Obuvníku, zvuk a na něj navazují záznamová a reprodukční technika to je podobně báječný koníček, jako světlo a na něj navazující technika jako kamery, foťáky, objektivy. S tím se dá báječně strávit hromada času a utopit v tom nepočítaně prachů :-)

   Někde se prý před časem zkoušely ploché repráky, které se dají přilepit na zeď. Piezzo-elektrické, vlastně taková trochu plošná to obdoba LED-kových svítících pásků. Výsledek prý byl hezký, ale cena zatím víc nežli nelidová. Nicméně poslouchalo se to povídání o nich zajímavě. Repráky jako samolepka, to mi docela zaujalo. Nalepit to na kus dubové fošny, nebo ocelovou desku, to by také mohl být zajímavé. Je hezké, že se technika hýbe vpřed, ale podle mě to vždy bude větší č menší kompromis mezi přáním, možnostmi výroby a schopností trhu ten výrobek uživit. A bohužel, často, když to tak poslouchám kolem sebe, jde spíš o schopnost generovat randál k ohluchnutí, než aby bylo něčemu rozumět, případně aby se to vůbec dalo poslouchat, zkrátka existuje poměrně početná skupina, která podobně, jako si vybírá alkohol, tedy aby musela vynaložit co nejméně korun na to samé motání šišky, si podle podobných kritérií vybírá i přehrávače, sluchátka a reproduktory k nim. Chce vydat co nejméně Kč na jeden dB generovaného randálu a nějaké frekvenční rozsahy, zkreslení a podobné věci, to je až někde hodně nízko na žebříčku hodnot. Když na kvalitu někde náhodou narazí, chtěli by jí, ale přesně jen do okamžiku, kdy je vyslovena cena za ní, pak už na ní netrvají, bohužel ani trochu.

   Vymazat
  8. Ač povýšena na chlapa, milý kámo Dráčku, rozumím ti jako koza petrželi.A děkuju za péči. Mám přístroj zvaný Acer extensa 5220. Nic s ním sama podnikat nebudu, to už bych si ani nehvízdla, jak bych to všechno rozvrkočila. Budu muset najít nějakou opravnu, kde mi snad pomůžou. Obrazovka ukazuje OK, přikoupila jsem si jen dva repráčky, asi za dvě stovky. Vypadají jako rozpůlená černá vajíčka a reprodukují perfektně. Když jsem v náladě, třese se barák.

   Vymazat
  9. To není piezo, ale klasika magnet cívka. Jen místo připojené membrány je to přilepitelné nebo přišroubovatelné na plochu. Hraje to zajímavě, jednoduché okenní sklo pěkně rozhrálo. Nebo papndeklovou vylehčenou voštinovou desku. Koukni na technologii NXT. Budiče toho druhu prodává Dayton audio. Nějaké mám. Čtyři pětiwattové, na vhodném povrchu udělají velký kupodivu pěkně znějící kravál, s nimi jsem plánoval postavit dva ploché reproduktory, a dva asi padesátiwattové puky opatřené vrutem. Akorát jsem se zatím nedostal k realizaci. Mám víc nápadů, ale žádný se mi nezdá tak dobrý k překonání lenosti. Něco výrobně jednoduchého a elegantního.

   Vymazat
  10. Plechovka sežral mé hlášení o úspěšném lovu.

   Už mám ono brousítko. Ve frontě u kasy paní přede mnou si koupila pásovou brusku.

   Vymazat
  11. Astro, to nebyl překlep, ale projev podvědomí.
   Štambast.... Štambastl! Štamgast bastlíř.

   Vymazat
  12. Ploché zářiče - to je věc nesmírně stará.
   Bylo to moderní tak před 40-ti roky. Elektrostatické (problém se zesilovačem a polarizačním napětím - když se toho člověk dotkl, docela to házelo jiskry, pak piezokeramické - to byly klasicko měniče, které se lepily jednou stranou na polystyren a druhou na něco těžkého a elektromagnetické - to byl dva hadovce, přes jeden vedl ss. proud a do druhého šla modulace - ty hrály nejlíp. Ale tím, že to není bodový zdroj se to pro stereo moc používat nedalo. Stereofonní zmatek. Stejně jako různé rozměrné sestavy subbas > bas >střed > vyšší střed > výška > extrémní výška (ta byla pro netopýry). Vždycky se to nakonec vrátilo do kompaktních sestav dvou - tříppásmových. Ale asi se ty nápady objeví znova a znova.
   Na starém bytě jsem měl poslechovky sestavené z osmi reper ARZ (vysokozdvižné) a osmi papírových výškáčů ARV. Hrálo to velmi čistě, účinnost asi čtyřnásobná (+6 dB) proti běžné bedničce z 1 x ARZ + 1x ARV. Nevýhoda těch beden se poznala, když je bylo třeba přemístit - vážily tolik co 3/4 pytle cementu. Jedna.
   Dobře jsem je pak prodal jednomu hifistovi, který na to nalepil nějaké profi cedulky z exotických mikrofonů (tušim SENNHEISER) a dlouho těmi soustavami ohromoval ostatní hifisty. Pak umřel (z úplně jiných důvodů, bedny za to nemohly) a co se s nimi pak stalo nevím.

   Vymazat
  13. Astro, tak to máš „notes“ a navíc ne zrovna ten nejposlednější hit, už to bude mít něco za sebou. Vyměnit na tom klábosnici sice můžeš, ale budeš jí muset splašit buď přímo od výrobce prostřednictvím servisu, nebo někde z druhé ruky, třeba na Aukru nebo e-Bayi. Měnit notesové klábosnice je ale čím dál tím větší „opruz“, protože se musí rozebrat poměrně dost věcí kolem, šroubovat pidišroubky různých délek a s různými závity, to je ještě to nejmenší, mnohem horší je, že mnohdy se musí spousty krytů od sebe páčit, neb jsou tam plastové zaklapávací zoubky a zámečky a když už je ten plast starší a zkřehlý věkem, světlem a teplem, tak to někdy rádo a ochotně praskne. Ceny za nové plastové díly jsou odrazující. Rozhodně je to ale ta dražší varianta, jak za práci, tak za materiál. Mnohem jednodušší, rychlejší a levnější je, dát si k tomu klábosnici externí. Někde na zadní či boční straně by měly být konektory USB (otvory obdélníkového tvaru) a USB-čkovou klávesnici seženeš už za ceny 100-200,- Kč, zatímco za tu originální by chtěli tak aspoň 1000,- Kč. Takže tu externí klábosnici vrazíš kamsi do toho obdélníkového konektoru a budeš mít klid, stejně tak tam můžeš vrazit i myš, když na to přijde, je to mnohem pohodlnější, než většina debilních, myš nahrazujících udělátek na notesech. Je to stejný konektor, do jakého se strkají třeba flashky.

   Vymazat
  14. Kocoure a Ty ještě nevíš, že nové bývá mnohdy jen dobře zapomenuté staré?

   Vymazat
  15. Elektrostaty stále k mání. Jen jednou jsem je slyšel a nedají mě spát. Martin Logan. Jedna velká plochá membrána a subwoofer v podstavci. Hrály úžasně. Jak hedvábný jiskřící sníh. Tehdy za stošedesát tisíc menší model. Také Dali Skyline s páskovým výškáčem přes metr dlouhým se mi líbily. Jsem mlsný.
   Jinou placatou technologií jsou magnetostaty. Plochá membrána mezi magnety. Ty jsem neslyšel. Zato jsem na tom principu měl magnetostatická (ortodynamická)sluchátka. Sovětská. Amfiton. Vzhled nic moc, a dost hladová. Za 350 Kč jsem si jich nevážil. Teď jako ceněná kvalita jsou k mání za tutéž nebo vyšší cifru. V Eurech...

   Vymazat
  16. Obuvníku, ale tenkrát 350 Kč, to nebylo zrovna zadarmo, to byl docela podstatný zlomek mzdy, skoro 18% k roku 1988. No a dnes 350 ”tojrů“ vychází k jakési průměrné mzdě snad ještě dráž. Takže žádná „lidovka-masovka“ ani tehdy, ani teď.

   Vymazat
  17. Dráčku, jsi hodný, že máš péči. Ta vedlejší klábosnice se mi zalíbila, to by asi šlo.Mám vlevo nějaké možnosti k připojení. Naivně jsem si myslela, že se dají jednotlivé klapky prostě vyjmout a vyměnit jak o to bývalo u psacích strojů, jenže jsem trdýlko. Zatím se nějak strefuju do správných klapek, chybí mi jen sedm písmenek, to se ještě dá zapamatovat. Mám to jako trénik proti zblbnutí. Taková nová hádanková hra. Dobrý proti Alzheimerovi.

   Vymazat
  18. Ty placatiny....
   Když jsem byl před asi šesti roky naposledy na MuzikMesse ve Frankfurtu, letěly tam právě koncáky 2000 W s lampami EL34 (8ks v serioparalelním zapojení, výstupní trafo jako na lokomotivu a hřálo to jako elektrický radiáltor.) Stálo to víc, než několik kvalitních zesilovačů a parametry - ty raději neuváděli v číslech, jen v neměřitelných superlativech. Nevěřil jsem svým očím - ale kolem se hemžil dav Japonců a Američanů a koukali na to velmi mlsně. Objednávali jak pominutí. Takže technické snobství funguje. Ale člověk musí být na to dost bohatý.

   Vymazat
  19. Astro, nepochybě je dobré trénovat proti tomu ošklivému skopčákovi, co lidem schovává věci, ale všechno má svoje meze a jeden prostě na té klábosnici aspoň sem tam nějaké záchytné body potřebuje. Navíc ty externí, když si vybereš nějakou kloudnou, to se pozná třeba podle toho, že má velkou klábosu Enter, tak ty velké jsou mnohem standardnější, nežli to, co se dává na notesy. Standard na notesové klábosnice dodržovala svého času jenom iBM, ale ta už je nevyrábí a Leninovo na to kašle. Trochu slušné klábosnice s podsvícením na notesech má Apple, ale to má svá specifika a málokdy to jde zaplatit. Jestli to nepotřebuješ někam často přenášet, tak je to optimální řešení, cenově i ergonomií užívání.

   Vymazat
  20. Astro a kdyby ti výrobci za něco stáli, daly by se klábosnice měnit snadno a rychle a stejně tak i klapičky na nich. Protože je to vesměs nenažraná sebranka, vypadá to tak, jak to vypadá.

   Vymazat
  21. Kocoure, technické snobství potřebuje dostatečně dimensovaný rozpočet ;-)

   Vymazat
  22. Draku, to bylo někdy v dvaadevadesátém.

   Výrobci se snaží - snižovat výrobní náklady. S opravami se mnoho nepočítá, hlavně u levného konzumu. Profi kategorie je na tom lépe. Za nelevnou cenu.

   Germánskou klábosnici mám přelepenou. Zatím. Drží. Zatím.

   Vymazat
 27. Schu,
  Ty jsi jak ženská. Jednej rozdíl je že ženská nakupuje hadříky a botičky a Ty vercajk. Přeji úspěšný lov.
  Ostatně, já na tom nejsem o moc jinak, taky mám nakoupeno spousttu věcí co by se mohlo, mělo , hodilo ale realizace nějak nedoběhla ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kapitáne, to že pánové nakupují neméně rádi nežli dámy, dokonce i raději, jen v úplně jiných obchodech, to je snad jasné ne? Ke shodě a souladu dochází většinou jen u řezníka a někdy v rybárně :-)

   Vymazat
  2. Musím se pochlubit. Stát mi přidal 363 Kč k dúchodu. Ó, já se mám! To bude nakupovačka!

   Vymazat
  3. To se kluci předali fakt ;-)

   To jsou 2 obědy v hospodě, když jsou skromnější, nebo jeden, když si tedy jeden trochu dopřeje. Nebo 3-4 slušná jídla doma.

   No ale pořád je to mnohem lepší, než drátem do oka :-)

   Vymazat
  4. A kolik lidí bude Slávka velebit!! A volit!

   Vymazat
  5. Šanci na úspěch to rozhodně má, vzpomeňme, co provedlo svého času zrušení poplatků u doktorů.

   Vymazat
 28. Astro, k tej klábosnici
  pokud je jinak funkční a jen jsou setřený písmenka, tuším že by mohly jít koupit samolepky s písmenkama, a polepit. Úspora proti nové asi už moc velká nebude, + nimračka práce, ale bylo by o jeden krám míň. Takže výhoda pokud s tím notesem občas někam cestuješ. Na druhou stranu, externí klábosnice asi bude pohodlnější na psaní. Takže asi ideálně obojí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kapitáne, kvalitní samolepky, to je jednak sci-fi a druhak to přijde pomalu dráž, než klábosnice. Jinak dělat na notesové klábosnici je spíš za trest.

   Vymazat
  2. Jak tak na to koukám, existují jen přelepky cizích klábosnic na českou, nebo naopak české na cizí, ale nic moc, co by k něčemu opravdu bylo a navíc, prsty jsou přirozeně mastné a když se to dostane pod lepidlo, za chvíli ta přelepka stejně upadne. Zkrátka v tomto případě mi externí klábosnice přijde jako nejrozumnější řešení ze všech.

   Vymazat
  3. Ty samlepky jsem si koupila, ale jsou nanic.Nedrží to, krabatí se to. Jak káže Drak, externí klábosnice to asi zachrání. Jenže - kam ji položit? Na tu původní? Nebo před ní? Když ji dám před, budu mít daleko monitor, když ji dám nad, bude vysoko a já budu hrbatá. Asi celej Acer zahodím a pořídím si něco lepšího. Je to pech!

   Vymazat
  4. To je přesně to, co bych radil já. Takové "slabší stroje" jsou k dostání ve výprodeji se zárukou za nemnoho peněz a na internet nemusí být počítač bůhvíjak silný. Drak by mohl poradit/pomoct - je to jeho parketa. Tady míváme několikrát ročně nabídku počítačů, tiskáren atd., které se použily jednou na nějaké akci a cena je přívětivá. A má to dvouletou záruku.

   Vymazat
  5. Ani mi tak nejde o peníze, ale já mám ten svůj stroj ráda a zase není až tak poničenej. Jsem na něj zvyklá. Nechám si to jít hlavou.

   Jináč jsem docela ráda, že mě SCHU povýšil na chlapa. Pěkně si to můžu střídat. Dneska jsem chlap. Nechala jsem se jiným chlapem písemně vytočit, takže mít ho při ruce, dostal by pěknou řachanici a byl by klid. Jako žena tiše trpím.Ty ženský to mají opravdu složitější. :-)

   Vymazat
  6. Jako chlap sleduju v televizi náruživě pořad Mistři aukcí /denně dopoledne a odpoledne na Fadovi\. Je to výprodej skladů, co si lidi zaplatí jako úložný prostor a nacpou tam svoje nějaké majetky různých hodnot.Po nějaké době neplacení pronájmu skladu, sklad propadá státu. Dva pánové, kteří ten pořad provázejí, ty aukce objíždějí po celé Americe a mají "čuch" na sklady s hodnotným obsahem. Cena za sklad se licituje, to je též vzrůša, jak taková licitace probohá. Když sklad získají, nacházejí většinou úžasné předměty, které posléze prodávají a jejich zisky z téhle činnosti jsou nebývalé. Doporučuju k shlédnutí aspoň dvatři kousky, je senzační vidět, co se v takovém skladu někdy skrývá za hodnoty. Celý ten pořad je lepší a napínavější než nějaká pitomá telenovela.

   Vymazat
  7. Astro, externí klábosnici jedině před stroj, jinak to bude nepříjemné, vratké a nefunkční. Potřebuješ-li mít monitor blízko, tak je to nefunkční jakkoliv. Když se lepí polepky, musí se to předem odmastit, nejlépe isopropylem, není-li po ruce, tak 70%-ní kolínskou či obyčejným ironem. Ale ani tak to většinou není k ničemu.

   Kocoure, tohle je přesně ta kategorie, kterou vůbec neznám, protože se jejímu použití zásadně vyhýbám. Mám velice rád své psychické zdraví a záleží mi na něm. Kdybych už tedy musel do této kategorie zabrousit, neb to jinak nejde, zkusil bych si pořídit tchaj-wanského ASUSe a rovnou s nainstalovaným Linuxem. Jenomže takové nevidím. Takže to nepůjde, musel by se vzít s Woknama a rvát si tam Linuxe sám, což může dopadnout, ale také nemusí. Když se podívám na CZC.CZ, tak je tam s Linuxem k mání několik Acerů. Zkusil bych si vybrat mezi temi, co mají aspoň 8 GB RAM a HDD, tedy ne SSD, jeden za cca 17 kKč tam je, nebo se dá slevit z RAM a pak už je to ani ne a 1/2 ceny. A pak, že je paměť nejlevnější výkon :-)

   Astro, podíval jsem se asi na 2 díly a ano, zajímavé a napínavé to je, ale živit bych se tím asi nechtěl a koukat na to celé dny také ne :-)

   Vymazat
  8. Ženské to mají složité. Já bych ženskou nechtěl být ani za cokoli.
   Když si vybavím každodenní ranní proceduru abych mohl-a mezi lidi, nemožnost si snadno odskočit ulevit za strom, neumět vyměnit kolo u auta, připadat si v kavárně blbě když si objednávám čtvrté pivo, nemoci se podrbat na... Být ženskou je očistec. Kdepak, neměnil bych.

   Vymazat
  9. Také jsem kdysi viděl. Zajímavé. Akorát když se to pořád opakuje, je to nudné.

   Podobně jsem přišel k poslednímu notebooku. Německá Windows a německá klávesnice byly pro někoho nezkousnutelné a náklady na profi řešení vysoké. Jenže co pro jednoho je nezkousnutelné, pro jiného je výzvou ke hře.

   V devadesátých letech tu byl obchůdek hrabárna s vráceninami od Conrada. Třeba kvůli drobnostem, které se nevyplatilo opravovat. Zajít tam byla příjemná kulturně společenská událost, občas jsem si i nějakou maličkost odnesl. Vrtačka a pumpa slouží dodnes.

   Největší radost z nákupu mám, když pořídím levně, s nějakým nedostatkem, nebo závadou, kterou sám snadno, levně, a hlavně s potěšením z činnosti sám odstraním. Potěšení jako z lovu. Arechetyp lovcea zemědělce. Z uloveného či vypěstovaného kusu žvance větší radost než z koupeného. Proto také fotíme, přestože ve většině případů by stačily pohlednice, navíc daleko levněji. A kutíme. Tím, že sami tvoříme, že přímo vynakládáme svoji práci, svého ducha, "ochočujeme" si okolní svět, zmocňujeme se ho.

   To je pocit.... být psem řekl bych, že je to jako počůrat patník.

   Vymazat
  10. Být ženskou - tak to je tedy Kapitáne machismus.
   Znám ženskou, která, ač subtilní postavy, dokáže kolo u auta bezpečně a bez zapocení vyměnit. Okoukala grify kamioňáků a aplikuje je na osobák.
   Znám ženskou, která programuje a je v tom lepší, než 80% jejich kolegů v kalhotách. A ještě je to kočka a umí vařit!
   A ženský se nemusí každý den HOLIT!
   Ženská se u silnice vyčůrá i bez stromu - prostě si dřepne zády k cestě. ARGUMENT JE SILNÝ - Kdo mě může poznat podle mého holého zadku?
   Když chlap škemrá o nějakou úsluhu, je trapný. Když o totéž požádá krásná "slabá žena" můžou se chlapi přetrhnout
   A nemusí se každé ráno holit!

   Nemyslím, že být ženskou je handicap!

   Vymazat
  11. Nepsal jsem, že handicap. Zač by pak svět stál....
   Jen, že bych neměnil. A když se neoholím, tak se to také nepotento. Tedy fousy. Kožich si ponechávám, je příjemný pod triko. Akorát jsou poznámky, že troucím chlupy. Pelichám. Jsem chovaný ve stálém teplém prostředí, tak co... Všude se kvůli tomu holit nebudu.

   Vymazat
 29. Asteroide :-) klávesnice pro Acer extensa 5220 je k objednání. Npříklad u Terahertz.cz. Kouknul na net, výměna je snadná. Odcvaknout kryt nad klávesnicí, odpojit z konektoru, odšroubovat dva šroubky držící klávesnici, odpojit ji z konektoru, připojit novou, přišroubovat, připojit a nacvaknout kryt. Když jsem zvládnul horší věci...

  OdpovědětVymazat
 30. Moje Lenovo... ssd a předinstalované W7 neoptimalizované pro ssd, to je na přeražení. Ještěže jsem musel přeinstalovat do anglické verze. Nastavit všechno ručně, hrabat se v registru. Fuj!
  Má i7, 8GB ram v jednom slotu, druhý volný, 256 GB ssd. Běhá jak blesk. Akorát SSD se mi nelíbí. Životnost prý dostatečná. To je tak pro systém. Důležitá data bych nesvěřil. Našemu info umřel třebaže z něj převážně jen četl. Zato četl hodně. Jenže Windows i při čtení si zapisují. Nevím jak je to s W8 a W10, ale W7 ano. Když SSD chcípne, tak chcípne. Šlus. Bez varování. Všechna data pryč. Kdežto u točivého disku se porucha většinou začne hlásit chybami při práci nebo hlášenými diagnostikou. Data se dají včas přesypat. Když výjimečně klekne obslužná elektronika, dá se vyměnit a data zachránit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obuvníku, to, že to má někdo v ceníku či katalogu, ještě ani náhodou neznamená, že se toho dočkáte, když si to objednáte. Když tomu globál vyhlásí EOL= End Of Life, tak pak už jen e-bay, nebo Aukro, kde to dost možná „honí“ i ten Terahertz. Možná je to ale o trochu lepší, než to někde honit sám.

   Vymazat
  2. Obuvníku, co z vás bude při narození, jestli ženská, nebo chlap, o tom rozhoduje náhoda, podobná, jako je hození si mincí. Podle mě je podstatné jenom a pouze to, je-li má-li dotyčná/ý příjemnou povahu a nakolik je inteligentní. Podle mě je mnohem příjemnější mít co do činění s inteligentní, pohlednou a pracovitou ženskou, příjemné povahy, nežli s nějakým hloupým, hnusným a arogantním chlapem. Zkrátka není to ani jednoduché, ani jednoznačné, tak jako všechno kolem nás.

   Vymazat
  3. Vytěsnění točivých disků je neuvážené a předčasné.

   Vymazat
  4. Moje představa o discích v (nejen) notebooku jsou tři disky.
   1.pro systém a programy
   2.pro data
   3.bootovatelný pro zálohu systému a programů.

   Ten pro zálohu systému a programů fyzicky chráněn před nežádaným zápisem. Nezapisovatelný bez ručního hardwarového přepnutí.
   To znamená, že každou chvilku nebude update systému a programů. Dá se bez toho obejít. I dost dlouhodobě.

   Vymazat
 31. Kdo zná Star trek, ví, že když má člověk v sobě hostitele, může mluvit hlasem, který si zvolí. Teď jsem za ženskou, a musím vám sdělit, že být ženou je nádherný. Neměnila bych. Přála bych vám ženský mozek - aspoň na chvíli - ono to není jenom v tom, že se lze vyčurat jakkoliv a kdekoliv - ženu provázejí pocity občas nepopsatelné, ale to rozebirat nebudu.

  Mám převratný nápad. Žádná nová klávesnice, vynalezla jsem Emeriku, jak vyšitou. Zítra, až padne den a světlo bude příznivé, uchopím do prstíků white permanent fix a tímto namaluju do klapek nová písmenka. Nemám potuchu, jak to dlouho vydrží, ale za zkoušku to stojí.Můžete mi gratulovat a obdivovat mě


  SCHU, tobě děkuju za nález možnosti nové klávesnice - schovám si tvoje psaníčko, kdyby šlo do tuhého.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak se poohlédnu. A bude. Když bude. A to by nebylo aby nebylo.

   Vymazat
  2. Vydrží, nevydrží - to je fuk. Tohle je fix na vodní bázi,koupím ještě fix lihový. Jasně, že to nevydrží, když jsem vymlátila originál písmenka. Mám státnici ze psaní strojem, kdysi za minutu asi 600 úhozů a to bylo na Zetě, do té se muselo mydlit. Elektřina se jen šimrá, takže to jde ještě rychleji. Zjistila jsem, že nejužívanější písmenka jsou - a y i o p j k l n m u - těm jsem dala na frak.

   Vymazat
  3. Astro, pro takové, jako Jsi ty, jsou tu klábosnice Cherry:

   méně zátěžová levná:

   https://www.czc.cz/cherry-kc-1000-cz-cerna/188295/produkt

   nebo zátěžová drahá:

   https://www.czc.cz/cherry-mx-board-3-0-cherry-mx-red-cz/188301/produkt

   Ta už by opravdu měla vydržet :-)

   Notesové klábosnice, tím méně na Acerech, to opravdu není nic pro Tebe.

   Vymazat
  4. Astro, fixy, vodní či lihové, to je fuk, to je velmi slušně řečeno úplně k ničemu a je na to škoda času. Musela bys do klapiček vyfrézovat písmenka, pečlivě odmastit a pak do těch vyfrézovaných písmenek zalít něco trvanlivého, třeba materiál na spravování zubů, nebo bílý Eprosin. Jenomže klapičky jsou tenounké a nebylo by to nic moc jednoduchého, musela bys na to mít něco jemnějšího a přesnějšího, než ruční frézku. Navíc to bude i prohnuté a o to je to těžší. Proti tomu je pár set za externí klábosnici skoro zadarmo a i ta tisícovka za klábosnici od Aceru není špatně, když se povede jí sehnat.

   Vymazat
  5. SCHU,slovy "tak se poohlédnu" míníš, že bys mi ji snad sehnal a řekl bys mi, kde mi to dají dohromady? TO bys byl světovej. Všichni tu pěkně vyprávíte, co a jak a kde, ale žádný z vás si takňák nevšímá, že opravdickej chlap nejsem. Mně je jedno, co to bude stát, šetřit nemusím, ale to všechno kolem je pro mě španělská vesnice. Takže si myslím, že to obsáhl SCHU, má zřejmě zkušenosti z domova. Jistě víte, že muž, a navrch šikovnej, je v domácnosti lepší než hřivna zlata. To si bohužel uvědomuju i já. Taky bych tu hřivnu měla, kdyby mi neumřela. Právě dnes je to přesně třicet let. Šílená doba.
   Nicméně - písmenka jsem namalovala a budu je obtahovat, když bude zapotřebí

   Vymazat
  6. Astro, napřed v papírnictví kup propisot, a vyzkoušej můj postup s vteřińákem na kousku podobného plastu, třeba z nějaké krabičky. Když se zadaří, pak na klávesách.

   Když bude nutné, seženu a vyměním. Klávesnic už jsem se něco navyndaval a nandaval při kutění. Hlavní je vědět, co ve kterých místech a jak odklapnout.

   Návod včetně fotek je na netu. Akorát třeba opatrně vytahovat ploché kabely ze zásuvek. Ty jsou tří druhů.
   1. obyčejné zastrkávací, 2. s vysouvací pojistkou, 3. s odklapávací pojistkou. Je to poznat.
   Potřebuješ křížový šroubováček, na odklapnutí krytu třeba malou kávovou lžičku nebo něco tenkého plochého neostrého. Trochu trpělivosti. Nic co by náročností převyšovalo běžnou údržbu šicího stroje. Vydolovat zaseklou nit proti tomu byl opruz.

   Vymazat
 32. Ntb klávesnice do se dá sehnat za míň. Otázka jestli se to vyplatí, jestli už není unavené podsvícení displeje. Na výměnu bych si troufnul jen u svého, když by nebylo co zkazit. Nebo ntb používat jako desktop s externím monitorem, klávesnicí a myší.

  Omleté klávesnice jsou typické pro zdatné písařky s nehtíky. Nám, kteří máme měkké tlapičky a píšeme dvěma až čtyřmi prsty jako když kape vodovod, vydrží déle. Ovšem mám pocit, že plasty se olešťují více. Dříve vydržely.

  OdpovědětVymazat
 33. Přelepky by ale držet měly, když se podklad řádně odmastí. U mého prvního notebooku držely, jenže mé psané nebylo tak četné a vehementní.
  Ovšem byl z druhé ruky, písmenka byla natištěná a některá začala mizet.

  Vyřešil jsem bílým Propisotem (dříve Transotyp) a vteřinovým lepidlem. Celý postup vyzkoušel nanečisto na kousku podobného plastu.

  Na odmaštěný povrch přenesl znak a celou plochu klávesy přemáznul tak silnější vrstvičkou vteřinového lepidla, aby se akorát rozlila. (pozor vytvrzuje se déle,), které vytvořilo odolnou průhlednou vrstvu. Nebo vrstvičku po vrstvičce. Když už samodomo, tak takhle. Vyzkoušet nanečisto!

  OdpovědětVymazat
 34. Právě dělám pokus. Na namalovaná písmenka fixem natřu bezbarvý vytvrzující lak na nehty. Na nehtech drží jak skála, nedá se žádným způsobem kromě odlakovače sundat. Nehty jsou pod ním hodně dlouho velice pěkně vypadající.Nepodlehnou mytí nádobí, ničemu. To by bylo, aby to nefungovalo. Zatím dělám pokus na bakelitu myšky.

  OdpovědětVymazat
 35. Zkus ještě propisot. Vytvrzující lak na nehty může být dobrý. Je akrylový... samovytvrzující, pravděpodobně na bázi kyanoakrylátu jako vteřiňáky. Měl by se dobře roztírat... JO!

  To je nápad! Bezbarvý lak na nehty vyzkouším při opravě drobných poškození laku auta. První vrstva metalíza, vrchní vrstva bezbarvá. Zatím jsem používal vrchní dvousložkový lak, jenže přesné namíchání v nepatrném množství je velmi obtížné. Právě mě napadlo, jestli ten průhledný světlem se vytvrzující lak na tyhle opravy, prodávaný ve "fixu" i za dost peněz, není lak na nehty.

  Vida jak je užitečné sdílení a syntéza vědomostí. Žena inspirátorka nejen v umění....
  Na to jsem nepřišel, že by to šlo takhle. Na jaře hned vyzkouším. Stačí vytvrzení sluníčkem. Ale mám i "tvrdé horské". Pak podám hlášení.

  Kdyby někdo potřeboval odstranit na karoserii mělké dolíky po kroupách či podobně, mám na to úžasně levnou a jednoduchou technologii. Návod zdarma.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. SCHU, bacha, to není jen bezbarvý lak na nehty, ten se loupe. To, co mám, je značka RIMMEL LONDON Nail rescue SW 19 |4 DR Made in France. Vytvrzuje nehty, přestávají být křehké a zesílí. To jsem si ověřila a funguje to dokonale.Jemně se leskne, takže při opravách větších ploch je nutné s tím počítat, na některém povrchu to nemusí být žádoucí.Na nehtech je ovšem dokonalý!

   Vymazat
  2. To by se mí líbilo, kdyby drandítko zesílilo. Jenže na auta to nefunguje.
   Vyzkouším na něčem levný vytvrzovací, vystrčím ven a uvidím jak vydrží.

   Vymazat
  3. Lesk bude na klávesách spíš na škodu, jemně matné jsou mnohem čitelnější.

   Vymazat
  4. To by byly. Ne, že by to nešlo. Akorát by bylo brzo oleštěné, tak by to při té vynalézací námaze byla chudák stejně. Ono jde o to aby bylo vidět k čemu taková klávesa je. Ačkoli pro zkušenou písařku píšící po paměti...To je jako pro klavíristu. Také nemá na klávesách napsáno cédééef... Představ si, že hraje třeba Rachmaninova. A najednou zhasnou. A on by také šlus. Jenže je klavírista a hraje furt dál. Ve tmě. To kytarista je na tom ještě hůř. Na struny se to napsat nedá, nehledě na to, že na rozdíl od piána je to daleko složitější, protože to má tóny hotové. A co houslista, ten chudák nemá ani pražce. Nebo pozounista, ten nemá ani krk, ten má jen snižec. Akorát při nepsání, při těch počítačových kejklích třeba když je třeba zpětné lomítko, nebo znak euro, to když Remington vynalézal psací stroj, netušil, že nějaké bude. Nebo Enter. Nebo obskurnost jak PrtSc. Natož třeba znak Euro. V tom případě lesklé je lepší než žádné. Protože kdo by si pamatoval, kde to PrtSc na klávesnici, které většinou na prt. A když leckterá klávesnice je jiná. Což považuji za spravedlivé, protože třeba manželka, ovládající desetiprstovku zjistila, že na našem tutenbuku je na tom hůř než já ovládající tří až čtyřprstovku a musím na to alespoň periferně vidět. Jinak bych dopadl jako Bohumil Hrabal, když na periferii psal na atomové šrajbmašině značky Perkeo. Po paměti. Jenže se spletl o jednu klávesu. A psal a psal a pak musel luštit co že to napsal. Jestli to co o tom napsal, je pravda. Když byl pábitel. Tak když je hlad, kdo by dbal na to, že chleba je okoralý a že klávesa se leskne.

   Vymazat
  5. Ale pánové, nejsem naivka. Nenapatlala jsem lak na celou klávesu, nýbrž jsem jen jemně obtáhla ta nová bílá písmenka. Lesk není vůbec vidět, jen z boku. Zatím to všechno fest drží a to jsem od té doby psala doopravdy hodně.

   Jak píše SCHU, na klávesy se nedívám, jen občas, když provedu to, co Hrabal. To je potom mazec.A jakmile se kouknu, zcela zblbnu a chvíli trvá než se zase vrátím na správnou cestu. Fakt je, že klávesy na psacím stroji a na PC jsou tuatam poněkud jinde, ale to se člověka naučí.Nejvíc práce mi dala lehkost úhozů a s tím též nutnost mít krátké nehty.Protože s dlouhými to je kalvárie. Furt samá chyba. Nechápu současnou módu nalepovacích drápů. Ty slečny nemůžou dělat nic. A začíná to osobní hygiénou, s takovýma drápama bych byla samej šrám. A o psaní na počítači by se mi mohlo jen zdát.

   Vymazat
  6. Astro, já si musím ostřihat nehty ihned, jakmile se jejich okraj pokusí překonat obrysy prstů. Slečnám - frikulínám (novotvar pochází z toho jejich debilního nadužívání slovíček free + cool a in) opravdu nerozumím. Nechápu ani, jak a čeho se najedí, asi jsou na tekuté stravě, najíst se s těmi drápy nejspíš opravdu nedá. Nutně musí překážet prakticky pořád a u všeho, neustále reálně hrozí, že vyndají oko buď sobě, nebo někomu v blízkém okolí, takovéhle si musí jeden udržet aspoň 3 metry od těla, když se mu to nepovede, může skončit zkrvavený a v horších případech i nadosmrti zohavený. No, některým chronickým nemravům bych to i docela přál :-)

   Vymazat
  7. Chechty dráčku! Tyhlety představy dovádět do konce, to by byla asi náramná legrace.Copak jídlo, k tomu máš navíc příbor, to se takovýma pazourkama do pusy nasouká, ale jsou jiné denodenní úkony. A taky obdivuju ty propíchnutý jazyky s kulatou ozdobičkou a chřípí nosu s volským kruhem, to musí být při rýmě náramný dobrodružství. Takových blbostí by se našlo.

   Vymazat
  8. Dlouhé nehty, super vysoké podpatky, vrstva make-upu, za kterou by se nestyděl leckterý omítkář, řasy "práskačky, které jsou vidět i když se člověk dívá na dívky zešikma zezadu a které při požívání vytvářejí průvan.
   Mladí pánové zase v kalhotách, které mají rozkrok kdesi u kolen takže vypadají, jako by ty gatě ukradli staršímu a o dost většímu bráchovi, který je navíc Turek atd. A to nemluvím o "sektách" - punk, heavy metal, groowe atd.
   Nebo zmenšování nosů, zvětšování poprsí - ba dokonce i ta změna pohlaví je vlastně módní výstřelek.

   Módní výstřelky byly jsou a budou.
   Matně vzpomínám na extra natupírované vlasy, dlouhé vlasy u kluků - i u těch, kteřčí jich už tak moc neměli - koňský ohon spojený "s vysokým čelem" je vidět i dneska, kalhoty do zvonu, o něco později "mrkváče".

   Nějak mě to nechává chladným.

   Jsem pohodlný člověk, takže se už desítky let pohybuji v džínách - hodně toho vydrží a není na nich hned tak vidět špína - a ve volné flanelové košili nebo bavlněném triku. Je v tom pohodlně a dobře se to pere.

   Vymazat
  9. Astro, třeba vyčistit si zuby, nebo utřít si papírem zadnici po velké potřebě, musí s těmi drápy být naprosto báječné. Astro a ty ozdůbky v rypáku mohou posloužit jako příruční improvisovaná mučidla. Když se budeš potřebovat něco dozvědět, čapneš ten kroužek v ryoáku do kleští a zatáhneš. Dotyčný či dotyčná poví i co neví.

   Kocoure, zvonovky, jakožto představitel gatí s prostornými nohavicemi, nejsou úplně od věci, když je třeba vedro a dotyčný má bílou kůži, co se hned spálí. Mrkváče pro pány s většími lýtky a stehny také nejsou marné. Nicméně gatě, co správně oblečené vypadají jako by byly na „půl žerdi“, ty jak říkáš turecké, to už je pro mě prostě naprosto „mimoňská“ záležitost, stejně jako rozličné ohony, účesy, co vypadají jakoby vylezli hlodavci z kanalisace a podobné buřty a extrabuřty. Nechává mi to chladným, zakazovat to nikomu nebudu, ale hrnout se do toho sám, tak to už vůbec ne :-)

   Vymazat
  10. Dráčku, lepší je nedomýšlet.Ta představa mi nedělá dobře. Jak říkají znalci- hygnénie především :-

   Vymazat
  11. Hoj, EKO, byl si někde v zimním spánku? Nebo jsi sčítal a odečítal, kolik to komu hodí? Je to legrace, když se hejbou madrace, říkala moje máma, a já dlouho nechápala, co to znamená. Myslím, že ani máma to netušila, neb by to přede mnou neříkala, jen se jí to líbilo jako říkánka. Docela se to hodí na to důchodcovský obohacení..

   Vymazat
  12. aSTRO, PRAVDA, PRAVDA.
   Sečítal jsem, věř, není to jednoduché počítat po kusech, přerovnávat palety, každý box odpečetit, přepočítat balení, kusy v balení, zapečetit, zaizolovat na paletu, uložit, evidovat, fotit, hlásit. Něco se děje, tolik počtů nebylo několik let, jsa najat dočasně (tj o den méně než věčně) jsem upokojen. V únoru budu štědře odměněn a poběžím jako ten zajíc. Matrace Nematrace!
   4P
   To EK je "o"

   Vymazat
  13. Astro, máš pravdu, některé věci je opravdu lepší nedomýšlet až příliš do podrobna :-)

   EK, protože počítat musím skoro pořád, tak mi to už po té dlouhatánské době strašně nebaví... Skopčák by ten stav nazval v lehčí formě Weltschmerz a v té horší Todmüde. Dostavuje se to čas od času, to když zase sečtu, kolik zmizelo výrobků a kolik je místo toho nepoužitelných atrap. Do toho horšího stádia se to dostává, když vidím, jak stouply ceny za ty výrobky a naopak klesly za ty atrapy.

   Vymazat
  14. Vím,EK, že to bylo "o", ale jak tě oslovovat - Hoj EK?

   Dramatická situace - teď u mě zazvonila sousedka, mladá holka celá vykulená. Někdo se jí přes den dobýval do bytu. Poškozené dveře, ale nepovedlo se mu dostat se dovnitř.Ptala se, jestli jsem něco neslyšela.No,neslyšela a to jsem byla celý den doma, v Praze děsná inverze, nedá se dýchat. Teď se bojím, jako malý dítě, aby se nechtěl někdo loupat ke mně.Dám na noc za dveře hrnec a do něj příbory. To by udělalo dobrý randál.

   Vymazat
 36. ASTRO, k tomu důchodovému bonusu............Když sečtu se základem a nepletu se, celkem to hodí něco kolem 20 KK čstého, při vššššííí skromnosti to není málo. U ještě pracujícího by to bylo cca 36 KK v super hrubé (tj. nálkad na pracovníka celkem) Kdo to má? Já i zajíc s tím poběžíme až se bode kouřit. Takžetak.
  4P

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. EK, pro jednu domácnost o jednom člověku je podle mého názoru 20 kKč asi tak minimální rozumná výše rozpočtu, mál ta jedna domácnost o jednom člověku mít jakous takous rozumnou šanci jíst trochu slušné jídlo a zároveň s tím nemuset dělat dluhy. Zkrátka to je asi tak první výše čistého přijmu, při které se jakž takž svobodně dá dýchat, ale nebude to k jásotu, bude to ke slušnému přežití.

   Vymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)