pondělí 25. ledna 2016

Milujte se a množte se čili Lemmingové


   Evropu obchází strašidlo islámu...

   Bývalo to kdysi strašidlo komunismu, ale ten už zmutoval do podivných poloh socialismů - multikulturního, genderového, zeleného. Jako čistá ideologie je nyní komunismus pro většinu myslících lidí zcela nestravitelný, jeho odvozené ideologie se stanou zastaralými a neakceptovatelnými teprve v budoucnosti - doufám, že  blízké.

   Těch, kteří vědí, jak vybruslit ze současné situace je, zdá se, spousta. Bohužel ne každý způsob se ukáže být použitelný, praktický život má jiné zákonitosti než sebe vznešenější myšlenky salonních inženýrů lidských duší.   Svět je přelidněn a to velmi nepravidelně. Tam, kde se žít dá je spousta lidí, tam kde nedá nežijí skoro žádní. To jsou ty proslulé pouště a polární kraje - pokud tam není nafta nebo něco podobného. Zúrodňování pouští a pustin je hodně nákladné a nejisté - postavit tam velkoměsto je sice možné, ale pěstovat tam plodiny, potřebné k životu nebo jen pro ně zajistit vodu je opravdu obtížné a drahé. Takže se nevyplatí. A jakýkoliv život vždy bere v potaz poměr nákladů a benefitů.

   Každý živý tvor potřebuje jednak zdroje, ze kterých může být živ, jednak životní prostor. Zní to divně, jsme za školy nacvičení na to, že každý požadavek na "Lebensraum" se nám zdá přímo zločinný - ale tomu volání po novém životním prostoru se můžeme vyhnout jen přísnými pravidly pro naše vlastní rozmnožování - ale tato pravidla jsou také proti přírodě.

Panelové sídliště v Číně. Tisíce, miliony buněk.
   Protože tam platí ověřené vztahy. Základně věta z Kiplingovy Knihy džunglí je "Žer nebo budeš sežrán!" Přírodní, miliardami let vývoje života ověřená strategie přežití je jednoduchá: Stát tak tak velkým, aby si na mě nikdo netroufl - to platí pro národy. Proto "žrát". Nebo, jsem-li malý, být tak potentní, aby vždycky někdo z mého rodu přežil. To platí pro malé tvory, kteří ale ve velkém množství mohou dohromady vytvořit ony "národy". Proto "se množit".  

A tak to vypadá v buňkách
Touha po Lebensraumu
je pochopitelná
  Migračním tendencím se není co divit. Za většinu z nich může neuspokojivý život migrantů a víra. Ať už v Alláha, jiného Boha případně v nové společenské zřízení, které vymyslel nějaký sociální programátor. Nové teorie fungují obvykle ještě hůř, než rozličné věrouky. Už jen proto, že různá náboženství jsou prověřována staletími a udržela se jen ta nejživotaschopnější. Samozřejmě se náboženství a ekonomika společnosti vzájemně ovlivňovaly a dokonce často bojovaly spolu o moc. Nebo se náboženství (iracionální konstrukt) propojilo s ekonomikou a způsobem vládnutí jako v Egyptě i jinde. Časem se ekonomické a mocenské poměry změnily, ale  náboženství většinou zůstalo rigidní.

  Stěžujeme si dnes na muslimský atak židovsko-křesťanské Evropy. Ale zapomínáme na Svaté války, které byly v raném středověku způsobovány vlastně stejnými příčinami, kterými je způsoben současný atak muslimský. Tedy ekonomickými a mocenskými příčinami, které byly zdůvodňovány aspekty náboženskými - osvobození Božího hrobu atd. Tehdy to byly války, dnes, kdy muslimské země nemají ani hospodářskou, ani vojenskou sílu na dobytí západních zemí bojem, zkoušejí totéž infiltrací. K čemuž jsme nakonec dali popud zasahováním do celkem stabilních diktatur na severu Afriky i na Blízkém východě. Podporovali jsme tam pod záminkou "vývozu demokracie" protivládní síly tak dlouho (někde jsme dokonce zasahovali vojensky - Jugoslávie, Afganistan, Irák) až došlo ke zhroucení režimů. Protože žádná ze skupin organizovaných na základě třeba jen trochu odlišné víry tam nenabyla jednoznačného vrchu, nastala nekonečná občanská válka, která způsobuje, že tamní kraje nejsou vhodné k životu a občanská válka  skončí, až jedna ze stran vyvraždí většinu bojovníků / obyvatel druhé strany. 


   Vygeneruje nového diktátora, který zavede pořádek na základě udržování rovnováhy silou. Neboli až se poměry vrátí zpátky tam, kde byly před "Arabským jarem". Občanské války a (naprosto debilní) snaha "Západu"  zavést demokracii v zemích, kde nikdy nebyla a proto ji lidé nechápou, jsou zvyklí na přizpůsobování se vládci, který má moc, způsobily onen tah ubohých lumíků na Evropu. Teprve sekundárně se toho chytili církevní hodnostáři a rozhodly se použít onoho "tahu" pro silnější export víry na nová území. Dá se tedy říct, že islám není hybatelem dnešní imigrační vlny. Jen se na ní úspěšně veze.

   Pokud se trošinku zamyslíme nad důvody onoho "exportu západní demokracie", najdeme tam jen tři skutečné aspekty: Snaha o rozšíření svého vlivu na úkor jiných velmocí, kdy spolu soupeří dokonce i Evropa a Amerika - o Rusku a Číně nemluvě. S tím související snaha o vojenskou přítomnost. Dále pak surovinové zásoby v oněch zemních a snaha o prioritní přístup k nim - a nakonec rozšíření odbytu pro své výrobky, protože "západ" je už jimi saturován. Výsledek vidíme.

  Jenže přírodní strategie obsazení nového (cizího) územím je stále stejná. V případě těch velkých je to boj, ti malí infiltruji a množí se. Tedy parazitují, protože jako celek nemají dost síly na násilný boj. A může nastat obvyklý jev, že přemnožení paraziti nakonec zabijí svého hostitele a když nenajdou dalšího, uhynou s ním. 

   Takže islám, jako "učení", je jen průvodním jevem, rozhodně ne příčinou. Vznikl před mnoha staletími ve společnosti, která se naprosto odlišovala od té naší. A za celou tu dobu se nezměnil.  Tou je přelidnění, nemožnost se rozvíjet ve svém tradičním prostoru ať už z důvodů přírodních katastrof nebo vyvolaných válkou.
   Hnutí "Islám v ČR nechceme" je zaměřeno vlastně jen proti vnějším znakům imigrace. Nijak neřeší příčinu.  Tou je naše neschopnost ubránit svou integritu proti infiltraci. A nalézáme pro ni všeliké zástupné důvody. Naše civilizace dosáhla určitého stupně a "změkla". Nejsme schopni jiného rozvoje společnosti a ekonomiky než je rozvoj extenzivní, spočívající ve stálém "zvyšování životním úrovně", kdy vymýšlíme už spíše hračky (auta, mobily, stovky výrobků vlastně stejného určení, kdy spolu bojují jen "značky"), kdy mrháme potravinami. Kdy umožňujeme přežívat i nepříliš životaschopným jedincům po stránce ekonomické i zdravotní. kdy si vymýšlíme umělá omezení jako je hysterické prosazování "zeleného" způsobu života - a současně si přejeme přírodní, "zdravé" potraviny pro všechny. Chybí nám jakákoliv větší idea.

   Když se nějaká objeví (třeba vlastenectví) je okamžitě označena za nacionalismus, xenofobie, tedy strach z cizího je považována za nelidskost, někteří ji dokonce říkají rasismus. Naprostá ztráta původního významu slov. Preferujeme rovnocennost mužů a žen i v případech, kde jde o porušování jejich biologického životního poslání. Například neúměrná preference gay-lesbické populace, která není schopna děti plodit, nanejvýš vychovávat cizí. Čili je musí zplodit někdo jiný nebo k dítěti dospějí pomocí lékařských manipulací. Ale jsou schopni si vydobýt (mediálním řevem) výsad, které jim vzhledem k jejich přínosu pro společnost rozhodně nepřísluší. 

  Taková rozmařilost ovšem popouzí a  současně přitahuje ty, kteří tyhle možnosti nemají - a chtěli by je mít. Jejichž hodnotový žebříček je "primitivnější", nicméně se více blíží přírodě a proto budou jako skupina v obsazování prostoru vždy úspěšnější.
Občas slýcháme argumenty, že nemá smysl mít děti, protože je nás na Zemi dost. To je sice podle mě pravda, ale takovou strategii ostatní skupiny prostě nedodržují a dodržovat nechtějí a nebudou. Drží se starých pravidel, zabudovaných v jednotlivých věroukách. Kdo to (prý) řekl: "Milujte se a množte se!"

   Chybí nám prostě víra. Nemusí být obrácena k nějakému  Bohu nebo "Bohem vyvolenému národu!" Měla by být založena na logické úvaze o tom, jak přežít. Nečekejme, že se lidé z tak vzdálené kultury jako je muslimská po přestěhování do Německa rychle změní v pracovité a disciplinované Němce, kteří navíc mají navíc letité trauma za viny svých předků a vlastně proto, že je uvnitř své mysli nedokázali logicky popřít otevřeli náruč pro své bližní. A dokončili tím to, co začal Západ jako celek. Kdepak. Přistěhovalci se chtějí mít dobře a přitom nic neměnit na svých zvyklostech. To je celé.

   Jenže i v té Bibli je psáno "Miluj bližního svého jako sebe sama!"  Problém je ve slově "bližní". Kdo to je?  Ten kdo je blízko - místopisně nebo spíše názorově. Se kterým mohu vytvořit skupinu,  národ. Stát se větším, silnějším. Muslimové to rozhodně nejsou. Ale nemohou za to. Jen tu prostě nepatří. Tohle nemůžeme popírat bez toho, že bychom nenarazili na praktické problémy.
  Místo nenávisti a tupého opakování mantry o neslučitelnosti islámu a zdejší civilizace (byť je pravdivá) je třeba tento tah lumíků  zastavit jakýmkoliv způsobem. A předem si krýt záda před quislingy mezi námi. Jejich chování je dílem naivní, dílem zištné - s vidinou budoucího většího vlivu na předpokládanou novou demografickou podobu evropské společnosti.  Zvlášť hezké je to od těch, která volají po rovnosti žen. Té rovnosti by v islámské zemi asi moc neužily. Nebo dokonce mají prý pudově danou potřebou "míchat rasy".

  Že k promíchání kultur dojde je jisté, vždycky to tak skončilo. Jen rychlost by měla být mnohem menší, aby se stačily obrousit hrany rozdílných postojů k životu i víře, ideologii, kultuře. 


K tomu nám zastírání skutečností a manipulace s realitou moc nepomohou. I když - vzhledem k vzrůstající nedůvěře veřejnosti k oficiálním médiím mohou prozření urychlit. Jen aby to nebylo příliš rychle - na výsluní by se mohl snadno dostat nějaký nový pán s knírkem a německé kyvadlo by se mohlo přehoupnout opět na opačnou stranu. 

Po kolikráte už? 
Podobenství:


   Když ti blesk zapálí dům, může za to nejen ten blesk, ale hlavně  ty, protože sis na dům včas nenamontoval hromosvod. Nebo si ho nechal odmontovat. Není důvod proklínat blesky, ale sebe.Varování:

   Lidskoprávní skupiny hecují imigranty v Calais do střetů s policií. Imigranti v Německu žalují stát kvůli tomu či onomu - nedovedu si představit, že by nějaký Afghánec bez znalosti jazyka podal žalobu na stát, který ho přijal, ubytoval a živí, pokud by za ním někdo nestál. Tohle vidím jako vážnou hrozbu, a říkám to vážně vážně. Je to jako rakovina, napadá to zvenčí i zevnitř a cílem je základní pud sebezáchovy společnosti.

Aston na Neviditelném psovi57 komentářů:

 1. Jen pár nicotných poznámek
  Nejsme schopni se bránit anebo nejsme ochotni?

  Ad chybějící víra
  Víra v Boha (jakéhokoliv) je považována většinou za anachronismus a přežitek.
  Ale
  Snad vyjma Islámu (respektive toho, jak je jeho praktikování vyžadováno většinou vůdců, kteří mají vliv chování muslimů), zdevastovaly veškeré víry dosud nabídnuté jako náhražka Boha společnost a lidské vztahy daleko hůře, než co je tvrdí věrozvěsti těchto náhražkových věr o náboženství.

  Kdo je bližní?
  Podle bible kdokoli s kým se setkáš, každý člověk.
  ale
  Lze vidět bližního v tom kdo staví své tužby a pocity nad Tvůj život?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zatím jsme asi (většinově) nepochopili nutnost se bránit. Pokud ale své quislingy neumravníme, budeme se v tom mlátit jak vítr v bedně. Zatím se pokoušejí v nás vyvolat pocit viny a nenormálnosti.
   Je strašné, že se jim to často daří a že proti ním stojí jen schematičtí bojovníci, všímající si jen do jednoho aspektu problému.
   Pokud by to nebyl islám, bude to něco jiného. Islám je víc vidět, protože je agresivní.
   Tušíte vůbec, kolik je tady Ukrajinců a Rusů? A Vietnamců? Ale nevynucují si pravoslavné chrámy ani svátky a umí slušně česky. Vietmanský nový rok poznám jenom podle toho, že mají dva dni zavřený krám.

   Ad bližní: Tady nelze než konstatovat, že pro mě osobně jsou mí blízcí "bližnější", než ti vzdálenější. Mám větší starost o svou rodinu než o Indiány v Amazonii.

   Smazat
  2. S Rusy a Ukrajinci se míjím. Je hodně zcestný odhad že jejich religiozita nebude po několika generacích formovaných ateistickou výchovou příliš odlišná od více religiózních oblastí bývalého Československa? Hlavní odlišnost ale bude v tom, že většina jich sem přišla primárně za prací.

   Smazat
 2. Zdeněk Žíkovecký26. ledna 2016 16:17:00 SEČ

  Tak třeba indiáni podkmene Čekomakoko jsou s námi pokrevně spřízněni.
  www.checomacoco.cz/checomacoco

  OdpovědětSmazat
 3. Obrany schopnost:

  Nějakou ještě máme, ale je úmyslně paralyzována našimi Quislingy. Nejlépe ze všech v Evropě jsou na tom Švýcaři. Nejhůř ze všech Britové a Belgičané spolu se Skandinávci, snad s výjimkou Dánska a Islandu. Ne moc dobře jsou na tom Holanďané a Žabožrouti a Německo začíná „kvasit“ dík příliš rychlému propadu k horšímu. Není vše ztraceno, ale moc času nezbývá, rozhodně ho není nazbyt. Zajímavé je, že mnohem více racionality i zdravého rozumu se najde ve střední a východní Evropě, než v té západní. Najde se jich o řád víc dokonce i v Moskvě než v EU, což není zrovna obvyklé, ale vzhledem k sílící bruselské debilitě a naprostému zmagoření za oceánem, to není zase až tak těžké. To je ta relativita ve světě obyčejných věcí.

  Náboženství, víra a jednotící myšlenky:

  Zdravý rozum a racionalitu lze jen těžko nahradit nějakým iracionálním blábolem. Když se to povede, blbé následky tomu odpovídají. Jakékoliv vzdechy po něčem takovém jsou k ničemu, pro aspoň trochu myslící bytosti to má totiž přitažlivost špinavého hadru na podlahu.

  Přelidnění:

  Přelidnění je čím dál tím větší problém, který pak vyvolává problémy další. Jediný, kdo s tím zkusil podniknout něco smysluplného, je Čína. Příkladem, jak se to nemá řešit by mohla sloužit Indie, která s tím nedělá vůbec nic a kam to pak povede, je dobrým příkladem Bangladéž, takové hodně přelidněné peklo na zemi. Docela pekelný obraz skýtá i Afrika. Významně tomu přispívá kombinace debilita a arogance bílého muže, který jeho humanitárními nedomyšlenými akcemi, tedy poskytováním lékařské a potravinové pomoci, celý ten pekelný proces významně posiluje a urychluje. Bohužel jediné, co dává nějaký smysl je poskytování vzdělání, a teprve až těm civilisovaným a vzdělaným, má možná smysl pomáhat i jinak, prokáží-li, že si to zaslouží, začnou-li tedy pracovat a usilovat a přestanou se množit jako krysy. Za největší vola je samozřejmě bílý muž, který místo aby říkal a dělal něco smysluplného, tak drží hubu a krok a pilně pracuje na urychlené výrobě čím dál tím horších problémů. Chápete někdo toho arogantního vola?

  Případ ruské dívenky a ruského zpravodaje v Berlíně:

  Neopochybuji o tom, že Putin může mít nějaké plány s ruskou menšinou v Německu a že se může jednat o nějaké zpravodajské a jiné hry. Na druhou stranu ale také víme, jak mizerně zajistila německá policie silvestrovské oslavy například v Kolíně, jak to nakonec dopadlo a hlavně, jak se o tom skoro týden neinformovalo. A také moc dobře víme, jak ta samá policie „zatočila“ s německými demonstranty, kteří jí mimo jiné měli za zlé tu mizerně odvedenou práci na Silvestra. Věřil by snad někdo něco vládě, která se spikla proti vlastním lidem? Věřil by snad někdo něco policii, co slouží vládě, která se spikla proti vlastním lidem? I kdyby tedy čirou náhodou měli pravdu, že jde o zpravodajskou hru a šíření poplašné zprávy, jejich důvěry hodnost je stejně skoro nulová. Je mi líto. Tohle si měl někdo rozmyslet mnohem lépe a mnohem dřív.

  Rusové a Ukrajinci:

  Na rozdíl od vozembouchů, představujících v drtivé většině bezpečtnostní riziko, by nás dobře vybraní lidičkové z Ruska a Ukrajiny opravdu mohli nějak obohatit a být tu ku všeobecnému prospěchu. Musí se ale pečlivě vybrat kdo dostane tu šanci a také se nesmí překročit určité absorpční schopnosti. nesmí jich být přespříliš. Potřebujeme totiž, aby se z nich nakonec stali Češi. Určitě totiž nechceme, aby nám tu z toho vyrobili něco podobného Ukrajině nebo Rusku. Kdo někdy viděl SSSR, Rusko nebo Ukrajinu, ví o čem je řeč a proč je žádoucí a více než rozumné si to nepřát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano. Příchozí je třeba "naředit". Jsem toho svědkem v našem Ústavu a mohu potvrdit - JDE TO! V druhé generaci jsou, (na rozdíl od "vozembouchů" jak jim říká Drak) od roduverného Čecha k nerozeznání. A patří spíše k těm "lepším Čechům". Ale s mohamedány se to asi nepovede.

   Smazat
  2. Na etniku nezáleží až tolika, jako na rozumnosti konkrétní osoby a především na tom, není-li mozek dotyčného nenávratně poškozen nějakou nesnášenlivou ideologií.

   S křesťanem se většinou dohodnete, s budhistou většinou také, dohodnete se prakticky s kdekým a každým, jenom s nácky, vozembouchy, bolševiky a zelenými padouchy to nejde ani při nejlepší vůli. Dříve či později začnou nemilosrdně diktovat, usurpovat a chovat se neurvale a nesnesitelně.

   Smazat
  3. Víš Draku,
   že jsem (asi) nikdy osobně nepotkal skutečného nácka? To je pro mě taková postava, jako Hejkal nebo Polednice. Všichni o nich mluví, ale nikdo je doopravdy neviděl. Ti, které tak právem(?) označují, jsou jenom křupani a dokonalí pitomci.
   A některé slovem nácek označují ti "jiní" jen proto, aby sami měli pocit, že mají navrch. Nálepka. Někdy se nedá ani odlepit.

   Smazat
 4. Kocoure ano. Jako obvykle. Pozoruji z paluby vzducholodi Karel...
  Už to nabírá obrat. Těm u kormidla (či krmidla, pěkně se to rýmuje) dochází, že neexistuje universální poddaný. Že příchozí si nehodlají nechat vládnout nevěřícími, ale že spolu s nimi přicházejí jejich kormidelníci. Tak pomalu ačínají obracet a burcovat poddané aby si utáli opasky, protože je třeba zbrojit a tak nahradit někdejší odzbrojení. Samozřejmě, že i v potřebě aby se někdo napakoval. Do toho se zamotá i potřeba nejmodernějších tanků, protože když už zbrojit tak pořádně, nejen proti bosonohým, ale co kdyby bratrská horda z východu. Co my s nešimi zastaralými a jen pár modernizovanými T72, proslýchá se, že by byly žádoudcí Leopardy. Bundeswehr asi potřebuje přezbrojit, a frau Merkel doplnit kasu. Tak koupíme těch pár leopardů do našeho arsenálu, aby tam mělo co nového rezivět. Na ty bosonohé a podobné trable by stačila i jízda, i výzbroj Lidových milicí, jak by se hodily transformovány na národní gardu, z let šedesátých s bévépéčky je luxus. Ovšem SA-58 se musíme zbavit, protože nejsou kompatibilní s 5,56 NATO, našeho nového spojence. Ostatně problém není ve výzbroji, ale v lidech. No a proto je třeba obnovit povinnou vojenskou službu a poddané znovu připravit aby byly kanonenfitrem. Jenže dnes to není už tak jednoduché, lidé nejsou tak neinformovaní, kulantně řečeno, mají co ztratit ani mediálně se nenechávají dostatečně zblbnout. A ty nejmladší, hlavně trochu vzdělanější to už vůbec nebere.
  V německu se schyluje k randálu. Frau Merkel možní nevydrží do voleb. Bavorsko je nasrané, zbytek v závěsu.
  Co mě znepokojuje, jsou ekonomické indikátory. Snížený zájem o komodity a o energetické suroviny. O ropu. Tohle začíná být problém nejen pro Rusko, ale pro všechny producenty. Co se stane až se na trhu objeví íránská ropa? Cena ropy je politikum. Ropa po deseti za barel nemusí být nesmyslem. Musí přijít nějaká reakce, která zvedne ceny. Té se bojím. Milion migrantů v Německu v porovnání s tím je drobný trabl. Uzavření hranic EU je jenom technicko politická záležitost. Skutečné příčiny konfliktů, třebaže maskované, jsou ekonomické.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Universální poddaný:

   Na pohádku o universálním poddaném uvěřil koncem 2. světové Josip Broz Tito. Pohádkám se věřit nemá a tak jeho následovník přišel o Kosovo a trvalo to něco málo přes 50 let. Inteligentní tvorové se učí i na cizích chybách, blbci trvají na tom, že to stůj co stůj musí zkusit sami. V roli těch blbců teď skoro celá západní Evropa je. Spolu s nimi do značné míry Spokojené státy a Kanada.

   Ekonomika a komodity:

   Obuvníku, ano, ty turbulence na trhu s komoditami jsou děsné. Ona cena ropy přes 100 USD za barel také nebyla nic moc, ale rozhodně byl při ní svět mnohem stabilnějším a mnohem bezpečnějším místem, než je teď, kdy je ta cena tak dole. Jenomže Spokojené státy, Kanada a další už konkurenční těžbu rozjeli a zvýšili množství dodávané na trh, nebudou chtít přestat, rozhodně ne dobrovolně a ropa z Íránu může situaci ještě významně zhoršit. Tohle si měl někdo promyslet a důkladně rozmyslet o něco dřív, než ten pekelný kolotoč roztočil. My jen můžeme doufat, že až to začne praskat ve švech a někde se to pořádně serve, tak že nakonec nedojde na jadernou munici a že to bude co nejdál od nás. Jenže na něco tak krásného bych ani trochu nespoléhal. Svět je v rukách šílených volů a krav, kteří jakoby neměli na práci nic lepšího, než zkoušet co všechno vydrží, než dojde k totální destrukci. Že je to může vzít sebou a že je to nespíš sebou vezme, to jim debilům nedochází.

   Smazat
  2. Pánové,
   neměli bychom zapomínat ani na osobní ambice. Na politický narcisismus. Pár pěkných narcisů máme i u nás v Kotlince. A jak se tak dívám, je jich vlastně strašná fůra i na těch nejvyšších stupních pyramidy. Ten stálý rozpor mezi tím, co si o sobě myslím sám, co si myslím, že si o mně myslí ostatní a tím, co si o mně ostatní myslí opravdu. Tohle už zavedlo svět kolikrát do pěkné šlamastiky.

   Humor dnešního dne: Pan president si zavtipkoval, že na odvolání předsedy vlády existují jen dva způsoby - nové volby nebo kalašnikov. Humor sice poněkud obhroublý, ale od Švejkova národa bych spíše očekával pochechtávání, než rozhořčené moralizování předsedů politických stran a parlamentů, že "něco takového se přece neříká." (Tedy - pokud to nejsou zrovna oni, kteří v médiích kritizují své protivníky.) Politici - to jsou zkrátka "lepší lidi". Někdy mě napadá, jestli si vůbec někdy připustí, že na WC jsou cítit stejně, jako všichni ostatní.

   K Schumacherovu nápadu o novém, povinném "Kanonenfutru": Očekávat, že nás v případě opravdového konfliktu ubrání těch pár tisíc "profesionálů" je myslím zpozdilé. Profesionál je člověk, který něco dělá za peníze. Kdo jej zaplatí více, může si jeho služby koupit. Pokud nejde do extrému, který by ohrožoval profesionálovu integritu, rodinu atd. Žoldnéři takoví byli vždycky. Zvláště pak ti cizí, jejichž blízcí bydlí jinde.

   A ještě jeden můj osobní poznatek: Mladí mužové, kteří za sebou neměli ZVS měli problém třeba jen uposlechnout obyčejný pracovní příkaz. Ti kteří už s touhle svou "svobodou" párkrát narazili v předchozích zaměstnáních na tom byli o dost lépe. Nejlépe na tom byli ti, kteří věděli, že moje moc sahá jen do konce jejich pracovní doby a mezitím si o mě mohou myslet, co chtějí. Nakonec to jejich mínění o mě nebylo zas tak strašné, jak jsem předpokládal.

   Smazat
  3. Kocoure, možná jsem v tomhle příliš cimprlín, ale pokud prezident vypouští humor či bonmoty na úrovni diskusí na Novinkách či iděsu, je podle mě něco špatně.
   Ostatně, na ten jeho vtípek by byla vhodná replika ve stylu že někdo se taky může uchlastat. Jenže,
   jednak na to asi nemá momentálně nikdo kule ani žaludek
   jednak to hradní Zeman v tomhle období asi nenezvládne.

   Smazat
  4. Kapitáne,
   já už zažil situace, když slavná zpěvačka "kurvovala" líp než havíř z předku a posílala neméně slavného dirigenta do "kočičky". Pak se uklidnili a zase začali dělat "vysoké umění". Takže jsem asi odolnější.
   Mohl by (měl by) si to odpustit, náš pan president.
   Ale copak jsou ostatní o tolik slušnější? I veřejně?

   Smazat
  5. To je Kocoure právě ten jemný rozdíl,
   že ona slavná zřejmě pyskovala v "uzavřené společnosti aby spálila nahromaděný adrenalin" a po "výstupu bylo vše OK
   kdežtonáš nejvyšší to vypustil cíleně do éteru s úmyslem ublížit a urazit.
   Chápu, že tihle dva mají nevyřízené účty. Měli by si to ale sami 2 rozdat na férovku, nejlépe v bahně (Šíleně smutná princezna).

   Ohledně slušnosti na veřejnost si troufám tvrdit, že současný president je jednička.

   Smazat
  6. Slyšel jsem to na vlastní uši a byl to, jako obvykle, jen bonmot. Bez těch by asi Miloš zahynul.
   No - asi jsem moc velký drsoň, že to považuji za vtípek bez hlubšího významu. On je mi totiž pořád sympatičtější sprostý president, než přepos-aný předseda vlády. Lid mu říká Sralbotka.

   Smazat
  7. Zdeněk Žíkovecký27. ledna 2016 9:13:00 SEČ

   Tak bacha, aby vám neušel plyn. Takových, co si mysleli, že na zepelín nedostřelíš, a dostřelíš-li, netrefíš, už bylo...
   A kromě toho je zde i značné riziko, že vlivem silného protivětru brzo zanecháte svůj cíl daleko před sebou.

   Smazat
 5. Kocoure, těch několik tisíc profesionálů není od toho aby bránili nás, ale vrchnost. Viditelnou politickou i onu neviditelnou jako ponořenou část ledovce. Skutečné majitele státu. Před těmi, kdyby se chopili vidlí. Před poddanými. A byli k dispozici vládnoucím spojencům jako pomocný manipul. V něm jsou současně cvičeni k obraně vrchnosti. O poddané vůbec nejde. O jejich krky. Jestliže jsme kdy byli obětí, pak ze strany nejbližších sousedů, nynějších spojenců. Přes ně na nás nikdo táhnout nebude. Nemáme a prakticky nemůžeme mát vzdáleného nepřítele. A kdyby se dalo do pohyby Rusko, tak nás nespací ani tanková divize nejmodernějších tanků, i kdybychom na ni vypotili. Jenže co Rusko s námi. S Ruskem jako takovým, pokud jde o přežití, jsme nikdy neměli problém. Ti odtamtud nás hubit nechtějí. Nechtěli a nebudou chtít. Pro ně jsme malé a leckdy i obdivované příbuzenstvo. Na to tanková divize a nejmodernější a drahá výzbroj jsou k ničemu a vyhozené peníze. Ovšem ne pro zbrojaře. A na migrační nebezpečí a zločinecké gangy to nepotřebujeme. Ostatně problémem není technická nedostatečnost k obraně, ale nevůle k obraně. Jak je vidět na kriminalitě všedního dne. Nebýt neúčinného a drahého státního monopolu by povolání zločince bylo velmi rizikové.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže Schu,

   už jsem tolikrát viděl vrchnost převlékat kabáty, že nemám iluze. Někdy si ty kabáty obrátili příliš brzy a měli problém, někdy dlouho váhali a zase měli problém.

   Ty vidle a halapartny jsou stálou hrozbou. Stačí dost silná hrozba defenestrací. Proto ta úporná snaha desinformovat, rozdělovat (a panovat).

   Přežiješ roky 1968, 1970, 1989. Pak logicky skončíš jako Kocour na sloupku nad dvorkem. Nebo ve vzducholodi Karel. [;>)

   Nebudou táhnout přes spojence na nás. Budou přes nás táhnout na bývalé spojence. My ale budeme mít mávátka požadované barvy. Vsaď se!
   Co mě leká je kolektivní pocit viny řadového Němce. Nebezpečná věc. Vratká, může se rychle otočit vzhůru nohama. A oni mají disciplínu v krvi. Vždycky!

   P.S.: A tvoje poslední věta je hnusná pravda. Kuš!

   Smazat
  2. Je to u řadového Němce opravdu pocit viny anebo je to jen jeho disciplína která se v něm začíná prát s pocitem, že je směrován k sebezničení, které nemá šanci něco přinést, ale jeho blízkým jen uškodí?

   Smazat
  3. Pokud jsem mluvil s vrstevníky i mladšími, naočkovali do nich už ve škole pocit, že Němci vyvraždili půl Evropy. Což je sice málem pravda, ale to byli jejich otcové nebo dědové a nedělali to o své újmě, ale proto, že se snažili v dané době být poslušnými občany. Za to, že zvolili Hitlera mohou jejich dědové a pradědové.
   Jak to mají mladší nevím, nechtěli o tom moc mluvit. Ale zdá se, že jim to je dost jedno.
   Ten postoj Němci určitě vnímají a není jim asi v duši moc dobře. Takový "socialistický rozpor" mezi tím co poslouchám a co vidím.
   Ale nejsem dost NĚMEC na to, abych to doopravdy chápal.

   Smazat
  4. Zdeněk Žíkovecký27. ledna 2016 9:32:00 SEČ

   S Ruskem mělo Československo konflikt hned od samého počátku. Nešlo jim sice o jejich vlastní zájmy, ale byli proti nám jakožto spojenci Německa. Ovšem "muž u hranic ztratil koně", takže nám jejich nepřátelství ve svém výsledku značně pomohlo. Tak jako nám později pomohl Hitler, který nám zachránil "Sudety". A tak jako nám dnes pomáhají nedočkaví muslimové, kteří nejsou dost trpěliví na to, aby dosáhli bezproblémovéno vítězství dělohami svých žen, takže ta žába má o něco větší šanci se ještě na poslední chvíli probrat a vyskočit.

   Smazat
  5. No Sudety...
   My jsme tam měli chalupu od roku 1953. Pustý kraj, kde žili jen "neodsunutí" a pár Slováků, později i pár Řeků. Ale nebýt těch německých vdov a dětí tak by se tam museli vystřílet vlci a medvědi, aby se tam dalo žít.
   Ti odsunutí si po roce 1989 kupovali ruiny po rodičích, rekonstruovali je ale i oni už pomalu vymírají a části vesnic pustnou podruhé. Vnuky a pravnuky už Sudety nezajímají.
   Dokonce noví majitelé nových "letních vil", které to tam "architektonicky zaneřádily" po roce 2000 se tam neobjevují moc často. Spíše dětičky oněch podnikatelů, kteří tam občas jezdí dělat velké mejdany. Obchody jsou zavřené, i hospoda a hotel zkrachovaly. Myslím, že se tam brzy objeví i ti vlci.

   Smazat
  6. Zdeněk Žíkovecký27. ledna 2016 10:43:00 SEČ

   Proti vlkům a medvědům nic nemám. Bylo by pokrytecké kritizovat likvidaci tropických ekosystémů a přitom sami nemít několik rezervací s volně žijícími zvířaty.
   Zato by mi velmi vadilo, kdybychom dopadli jako Lužičtí Srbové. Dva národy v jednom státě žít nemohou; pouze existence národních států může zajistit skutečný multikulturalismus v doslovném významu slova, na rozdíl toho stokrát dobrého dortu pejska a kočičky, který je dnes pod tímto názvem prosazován.
   To není nic proti Němcům jako takovým; až muslimové zlikvidují německý národ, tak to také bude kulturní ztráta pro celé lidstvo.
   (Mimochodem, těm Čamakokům bychom kromě hospodářské pomoci měli také zadokumentovat jejich jazyk a kulturu. Teď je jejich prioritou fyzické přežití a k tomu jim pomáhá osvojit si většinový jazyk a kulturu, ale jestli přežijí, tak jednou jejich potomci by takové záznamy mohli použít pro národní obrození.)

   Smazat
  7. Nemožnost soužití dvou národností v jednom státě je nesmysl.
   Jsem z 50% Polák, z 25% Němec a z 25% Moravák. Kam mám podle vás jít?
   Nastudujte si, kolik národnostních menšin žije v Kotlince. Nastudujte si, jak dopadli obyvatelé Kotlinky geneticky. Takovou směsku genů nemá nikdo!
   Je to otázka ideologií a náboženství. Často jsou to příslušníci jedné národnosti (národa) kteří mají rozličné náboženské vyznání (Irové) a neváhají se mezi sebou zabíjet. Nebo naopak křížit. Přečtěte si Swifta - Gulliverovy cesty. Třeba tu pasáž o tlusto- a tenko-koncových.

   Smazat
  8. Zdeněk Žíkovecký27. ledna 2016 12:49:00 SEČ

   Říká se "kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem", není tedy vyloučeno mít několik národností - ovšem pokud spolu nesoupeří o stejné území a nesnaží se vzájemně zničit; to by pak mohl dopadnout jako ten syn Romea a Julie, který s výkřikem "sváří se ve mně krev Capuletů a Monteků" spáchal dvojnásobnou sebevraždu.
   Národnost není totéž co rasa; nejde o geny, ale o jazyk a na něm založenou kulturu (v první řadě slovesnou, ale zprostředkovaně o kulturu vůbec - srovnejme si třeba americký, britský, francouzský a italský humor, tam jsou ty rozdíly dobře patrné).
   Náboženství může částečně nahradit jazyk a vytvořit jakýsi quasinárod, ale stejně není jazykově neutrální a jeho prostřednictvím se šíří dominantní jazyk (jako arabština s islámem), i když ho časem může začít využívat jazyk jiný: u křesťanství to bylo trochu složitější, protože latina se jednak v románských zemí rozšířila už před tím, a druhak nebyla původním jazykem písma, takže "trojjazyčníci" uznávali za svaté jazyky hebrejštinu, řečtinu a latinu. Potom sloužilo při germanizaci, a na východě se pravoslaví šířilo ruku v ruce s ruštinou.
   Stát musí mít jednotný správní jazyk; snahy Habsburků germanisovat český prostor byla z tohoto ohledu zcela racionální, a nechybělo mnoho, aby se je podařilo dotáhnout do konce.
   Je naprosto normální, pokud na obou stranách hranice existují vzájemné menšiny; jako podobenstí obvykle uvádím polovodičový přechod, který by nefungoval ani s úplným nevodičem, ani s "celovodičem".

   Smazat
 6. Zdeněk Žíkovecký27. ledna 2016 8:31:00 SEČ

  To s tím pocitem viny u Němců může sice vypadat jako logické vysvětlení, ale jaksi to nevysvětluje, proč se podobně sebevražedným způsobem chovají i Francouzi, Britové a vlastně skoro všechny státy Evropy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. U Britů, Žabožroutů a Holanďanů se například zneužívá propagandisticky vnucený pocit provinění za dřívější kolonialismus. U Skandinávců se zase hraje na touhu páchat dobro. Všude se něco najde. Platíme si z daní myriády vzdělaných manipulátorů a parazitů s relativně slušnými vědomostmi jak manipulovat, ale s prakticky žádnou morálkou a občanským cítěním. Obecně je jen třeba hledět si především svého a nenechat sebou manipulovat v cizím zájmu. Bohužel, zdaleka ne každý to svede.

   Buďme jen rádi, že do Německa se těch dárků „narvalo“ tak hodně, v tak krátkém čase, že to až zvedlo Bavory ze židlí a celý ten magorný německý domeček z karet se konečně začal hroutit. Už dávno bylo na čase.

   Smazat
  2. Chtěl jsem odpovědět jen větou "Kolonialismus a arabské jaro" ale Drak to pěkně rozvedl.

   Smazat
 7. Zdeněk Žíkovecký27. ledna 2016 9:56:00 SEČ

  Samozřejmě, že ten islám je jenom špička ledovce, ale z mnoha důvodů je rozumné se zaměřit hlavně proti němu. Především je to akutní; to ostatní se zas tak podstatně nezmění v časovém rozlišení řádu jednoho volebního období, zatímco tady se jedná o tisíce lidí v časovém rozlišení řádu pouhého jednoho dne. Za druhé je to tak očividný průsšvih, že to nedojde jen pár největším zabedněncům, zatímco upozornit veřejnost na to, co je pod hladinou, je mnohem obtížnější; ovšem pokud začneme tou nejlépe viditelnou částí, tak je větší šance pokračovat tím ostatním. Netřeba trvat hned na radikálním programu a bagatelizovat částečná řešení. Pěrestrojka se také mohla jevit jen jako nepodstatná kosmetická úprava, ale jak se to jednou dalo do pohybu, tak už to setrvačností pokračovalo dál.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lavina také začíná jen jedním kamínkem. Ale ty konce...
   Ale když je svah dostatečně prudký a plný kamení - on někdo ten první podstatný kamínek uvolní.

   Smazat
  2. Hlavně je třeba rozbít mýtus o tom, že islám je jenom náboženství a problémem jsou jenom ti, kdož se snaží ho politicky zneužívat. Kam se nepodíváte, je vidět něco jiného, je to totiž ideologie a politický systém, jehož nedílnou součástí je to náboženství a ta ideologie a politický systém jsou neuvěřitelně zvrhlé a agresivní. Je to mnohem horší než Hitler a Stalin dohromady. Celé je to zrůdné a úchylné a určené k panování úchylů nad zbytkem světa. Nechat něco takového volně působit na evropské půdě, je krátkozraká, sebevražedná debilita.

   Smazat
  3. Draku, paradoxní na tom je, že mnozí odtamud na nás pohlížejí stejně. Jako na zrůdné a úchylné, zvrhlé a agresívní. Velmi jim v tom pomáháme. Tedy ne ausgerechnet my, ale ti "nejvyspělejší" ze "západní civilizace", kterým lezeme do zadele abychom z toho logicky měli hovno a v důsledku čehož to zlé odsereme s nimi, zatím co zisk si nechají. Ale islám zde, to co táhne médii, není co mě znepokojuje. Znepokojuje mě co médii netáhne. Ony ekonomické záležitosti, které jsou nezbytným základem pro velké maléry. domnívám se, že příčinou je zastavení růstu v důsledku zastavení růstu spotřeby. Ta základní je prakticky uspokojena. Nemotivuje hlad, teď jde o konzum. Od nějaké úrovně konzum nepřináší větší uspokojení. Protože "Nejvíc chutná první krajíc."

   Smazat
  4. Zdeňku, ano, našli jsme nového nepřítele... Našli.. i kdybychom si ho měli vytvořit. Obávám se, že vytvořili. Nepřítel je obchodně důležitý.

   Smazat
  5. Kocoure, ta namáchaná procenta v Ti nezávidím. Jak to řešíš, když se začnou hádat? To je problém jak se vnitřně rozsunout :-)

   Smazat
  6. Drážďanská Tante umřela bezdětná.
   Kvůli někdejším Polsko-Československým sporům o Śląsk południowy jsem se zase narodil jako Čech.
   Ale nehádáme se víc, než jiní. Jsme totiž jedna rodina. [;>)
   Naposledy (asi před deseti lety) jsme měli spor, kdo bude "oplácet hroby". Nakonec jsme se dohodli.
   A k Vánocům si píšeme!

   Smazat
 8. Takhle se to dělá, pánové fotografisti! Žádná vážka na stvolu :-) méně je více. I ta diskuze k tomu je dobrá! Pobavila jsem se.

  http://www.novinky.cz/muzi/392991-znamemu-fotografovi-se-podaril-majstrstyk.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a já myslel, že je to nově objevená trpasličí planeta nebo aspoň asteroid. Jsem zklamán. Je to jenom "vysoké umění".

   K ceně: Na takové obchody musí být nutně dva a jeden z nich musí být bohatý snob.

   P.S.: Jednou jsem udělal na magnetofonový pásek dvě čárky tužkou a inkasoval jsem za to 600 Kčs. Věděl jsem kde.

   Smazat
  2. Jo ta brambora... také napřed považoval za kosmickou. Je to výzva k nápodobě. Chce to velmi černé neodrazné pozadí. Jestli budi mít náladu a čas. Toho mám aktuálně pomálu. I notebook z hromady součástek vstává pomalu. Sice se chlubí armádní specifikací, ale vážení, když to vidíte uvnitř a jaké bláto je ten plast, je to ouvej. Zvenčí, když je to složené, vypadá bytelně.
   "A pravím vám, šroubováku do ruky nevezmete a neochutnáte tak ze stromu poznání. Neboť trpké jest ovoce jeho, a malomyslnost padne na vás převeliká jestliže zrak váš uzří, co navěky skryto souzeno jest."
   Nějak si poradím. Ještěže mám všecny díly co potřebuju. Abych nedopadl jak v písničce Cadillac. Jak skládal po kuse kus, když přinesl další součástku...

   Smazat
  3. Astro, co je ta brambora oproti vážcr na stvolu. S bramborou si lze hrát doalelujá. Kdežto vážka nepočká.

   Smazat
  4. Bohatý snob, co by se takhle báječně aspoň čas od času nechal oškubat, by fakt bodnul, co si budem povídat :-)

   Smazat
  5. SCHU, tak jsem to taky myslela! Asi to byla moc velká nadsázka...

   Smazat
  6. Astro,
   Obuvník si je vědom tvé nadsázky. Jeho reakce je taky nadsázka, zvaná "hra na blba". V zemi Josefa Švejka nesmírně oblíbená. A to, co tu píšu je tatáž hra.

   Smazat
  7. Hehe, to jsem se nasmála. Hra na blby je přece fajn! Momentálně se mi ale nějak kvrdlá krevní tlak, takže nemám náladu a taky vidím všechno poněkud šejdrem, musím se vybodnout na písmenka.

   Olé

   Smazat
  8. Na blby jsme si doufejme pohráli dostatečně, a teď o něco vážněji:

   1) Černé neodrazivé pozadí, to je technicky a jinak vzato docela slušný a zapeklitý oříšek. Kdo to už někdy zkoušel, dobře ví, o čem je řeč.

   2) Právě kvůli tomu černému pozadí bych to spíš odhadoval na dobrou práci s dobrým editorem.

   3) Cena obrázku může být zdánlivě vysoká, ale na druhou stranu, je otázkou co všechno ta cena za ten obrázek zahrnuje, jestli to pán odkoupil včetně autorských práv, možná na tom nakonec vydělá, když na to přijde.

   Smazat
  9. Černý samet, dobře obrat od smítek (lepící páska, reflektory odstínit klapkami tak, aby na něj nepadalo přímé světlo - no a pak ten editor.
   Vím jak, mám i nápady (některé už i realizované), ale zatím nemám svého snoba.
   [;>)

   Smazat
  10. Někdy se dává místo sametu „klíčovací“ pozadí a pak už je to jen na editoru.

   Smazat
  11. Draku,
   jenže pak bývá problém s hranou s jejím osvícením a trik se stane zřetelným nebo aspoň zřetelnějším. To je třeba při "výměně oblohy" pokud je "plechová". Je to strašná drbačka - třeba přes větvičky stromů to skoro nejde provést neznatelně.
   A taky třeba odraz oblohy na hladině vody (kaluž stačí) nebo na lesklých věcech - třeba laku aut stačí na prozrazení. Ale zase dramatická obloha je kolikrát lepší, než to, co bylo vyfoceno. Mám docela velký "Atlas mraků". Různé mraky, různý úhel, různé světlo. Nejsem fotografický "HiFista".
   Ale mizerné pozadí (třeba ve výběhu nebo v kleci) řeším přes vrstvy - spodní (pozadí) rozostřená, ale reálná. Nesnáším elektronicky jednolité pozadí.
   [;>)

   Smazat
  12. Tak se zdá, že notebook je složený jak má být a běhá jak má. Jsem z toho skládání utahaný jak kocour. Byl to velmi veliký opruz. Nechtěl bych se tím živit. Kdyby vás ten opruz zajímal, napíšu povídání do KOTEKu.

   Smazat
  13. Jsem si všech těch problémů docela dobře vědom. Proto se snažím fotky cvaknout tak, aby to už od začátku bylo co nejlíp a tím pádem s tím bylo co nejméně elektronické práce. Navíc k tomu, není editor jako editor a taky jsou k tomu na různé věci různé doplňky a ono se pak dělají mnohé věci mnohem snadněji, ale zase to leze do peněz a není ani trochu jednoduché se v tom vyznat. Navíc s „pronajímací“ politikou Adobe musím chvíli počkat, jestli se neumoudří a když tak se poohlédnout po něčem jiném. Pronajímat si software já prostě principiálně odmítám a nikdy to dělat nebudu. Ať se jdou vykukové bodnout. To si radši dopíšu GIMP, nebo na to budu někomu šikovnému posílat peníze.

   Smazat
  14. A co je až tak principiálně špatného na jednolité černočerné černé? Zrovna u černé, nebo naopak sněhobílé to zase až tak moc nevadí, spíš vůbec.

   Smazat
  15. Principiálně nic,
   jen se mi to osobně nelíbí - pokud se zrovna nejedná o produktovou fotografii mezi text nebo High-key či Low-key. V životě neexistuje něco jako jednolitá barva, vždy to má nějaké šmouhy nebo strukturu. Takže třeba kytička nebo zvířátko na jednolité ploše se mi prostě nelíbí - vypadá to uměle (a taky to umělé je).
   Je o stejné, jako "digitální ticho" mezi větami nějaké symfonie.
   Takové "nepřirozeno". Nebo mrtvá fotografie mezi filmovými záběry. Případně vestřižené postavy do zeleného pozadí v TV. Jsem na to nějak vysazený - asi "profi-defo".

   Smazat
  16. A ještě něco: Některé věci nejde ani HDR nebo vějířem zachytit - vhodná obloha, vhodné světlo a vhodná příležitost se někdy ne a ne sejít. A "plechové nebe" dokáže pocitově znehodnotit i jinak skvělou fotku - krajinku.

   Smazat
  17. Co se nemožnosti zachycení toho či onoho prostřednictvím HDR a vějířů týče, je to jeden z hlavních důvodů proč si myslím, že vražda filmu byla předčasná. prostě se to zbytečně uspěchalo. A zase jako obvykle si myslím, že u snímačů, podobně jako kdysi páskových video rekordérů zvítězila láce technologie a zákulisní patentový boj, kvalita chudák malá zůstala brečet tiše v koutě.

   Cěci jako je obloha buď příliš neprožívám, nebo to například v případě krajin řeším tím, že si tam přijdu několikrát a počkám si na ten správný okamžik a světlo. Když sekám létající éra, tak beru co je, nikdo mi je tam totiž v jiný moment prostě nepošle.

   Smazat
  18. Pozadí:

   Kocoure, když se podíváš na Astrou odkazovaný snímek brambory, jak si myslíš, že se tam kejklilo s tím pozadím?

   Smazat
  19. Draku,
   film je už opravdu zastaralý. Jde o rychlost výsledku. Na krajinu si mistři stejně nosí aparáty na filmy 6x9, pak se to scanuje atd. Film je ale jenom mezistupeň, protože nejsou běžné aparáty ve stovkách Mpix a když jsou, nemají tu expoziční pružnost. Takže to prásknou na jednu axpozici a detaily řeší doma.
   Nepláču nad analogem ve fotografii, stejně jako ve zvuku nebo filmu. Jednak se vše bestiální rychlostí zdokonaluje a jednak si "páni umělci" kolikrát lžou do kapsy, že se něco "nedá" dělat jinou než starou dobrou technologií. Ale výsledek nové a staré rozeznají snad jen oni sami. A to si nejsem jistý. Je to stejné, jako vysoce odborné povídání o "teple" a "studeně" kreslících objektivech. Takové profesionální snobství. Mluví a mluví - ale orientují se jen na barevnou vadu v rožkách. Když je odřízneš, nic nepoznají.

   A jako u zvuku - nepodstatnější je kvalita monitoru a tisku - hlavně její souhlas. To je pro profíka (KTERÝM NEJSEM!) to podstatné.

   Pro mě je nepodstatné, jaký počet mega nebo gigapixelů, jak velký šum nebo bokeh záběr má. Technická nekvalita by jen neměla rušit. Podstatné ale je, aby snímek divákovi něco říkal. Jinak nemá smysl fotit.

   Smazat
  20. Zastaralost filmu a rychlost výsledku:

   Pakliže se jedná o to, aby ve výsledku byla nějaká fotka v nějaké nic moc kvalitě na nějakém webu, nebo i tištěném médiu, případně obou, tak ano, tady ten digitál je moderní a žádoucí zároveň.

   Když jde o to, aby kupříkladu nějaké prase nezničilo poškrábáním neopakovatelný diapositiv, tak ano, i zde je digitál v určité výhodě, protože poškrábaný film, je prostě k ničemu.

   Zkrátka jde-li o rychlost zpracování a možnost zachování netknutého „zdroje“ obrázku, má ten digitál své nesporné výhody.

   Jde-li ale o hezké, barevně přirozené a hezky prokreslené fotky krajiny, nebo architektury, tak tady bych film za zastaralý a překonaný prostě ještě nepovažoval. Za drahý na materiál, čas a jiné věci to ano, ale jsou oblasti, kde film co se kvality týče překonán ani dorovnán ještě nebyl a hned tak nebude.

   Barvičky:

   Má-li být na konci kvalitní tisk, musí být přiměřeně kvalitní foťák, monitor a editor, tvor mezi židlí a klábosnicí, který o tom něco ví, nechá si poradit, nechá si zkalibrovat, průběžně hlídá, kalibruje udržuje atd, atp. Tiskat je třeba na média, pro které existuje barevný profil, jinak se ten výsledek těžko dá zaručit. Zkrátka musí se o tom něco vědět a po nějaké době to přejde v rutinní praxi.

   Pexely a šum:

   Je-li světla dost, šum obvykle nikoho netrápí, naopak, dobrý foťák se pozná až podle toho, co začne dělat za obrázky, když je světla méně. Za světla to svedou skoro všechny aspoň jakž takž.

   Smazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)